Policy for menneskerettigheter

Eier/godkjenner: CHRO Lerøy Seafood Group 

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er Lerøy bevisst sitt sosiale ansvar, og ønsker og kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. 

Lerøy skal bidra positivt og konstruktivt ved å påvirke arbeidet for menneskerettigheter, barnearbeid, og arbeiderrettigheter - både i eget konsern, overfor våre leverandører og underleverandører, samt overfor andre handelspartnere.

Menneskerettighetene er en del av Lerøys etiske retningslinjer som alle ansatte plikter å følge. I kontrakter med leverandører og underleverandører skal det stilles krav til at aktuelle deler av Lerøys etiske retningslinjer skal følges. Lerøy har som en del av forbedringsarbeidet mot en ansvarlig leverandørkjede etablert system som skal sikre systematisk revisjon og oppfølging av leverandører.

Regulære ansettelser

Forpliktelser overfor de ansatte, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser, skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner. 

Alle ansatte har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Arbeid utført av barn og unge

Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, herunder nattarbeid. 

Barn under 15 år skal som en hovedregel ikke ansettes. I spesielle tilfeller som lokale/tradisjonelle hensyn kan det gjøres unntak ned til 13 år.

Lærlinger oppfyller de arbeidsoppgaver og følger de arbeidstider bedriften har til enhver tid.    

Retningslinjer for arbeid utført av barn skal følges.

Lønn 

Lønn til ansatte skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard, og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov.  

Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for den ansatte. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates. 

Arbeidstid  

Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover og samsvare med gjeldende internasjonale konvensjoner. 

Fagorganisering og kollektive forhandlinger   

De ansatte skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid. Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling. 

 

 

 

Tvangsarbeid

Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

De ansatte skal ikke måtte betale depositum eller levere fra seg identitetspapirer til arbeidsgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. 

Diskriminering  

Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, språk, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. 

Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag.  

Brutal behandling  

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling, er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og forskjellige former for ydmykelser. 

Samhandling

Lerøy deltar i ulike fora hvor menneskerettigheter diskuteres.

Gyldig for

Alle ansatte og innleid personell skal etterleve denne policyen.

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer i tråd med policyens formål og respekterer alle internasjonale anerkjente menneskerettighetsprinsipper.

Definisjoner 

Ingen

Rammeverk og prinsipper

  • Lerøy sine etiske retningslinjer
  • The United Nations Global Compact's principles on Human rights, Labour and Anti-corruption
  • The International Labour Organization declaration of fundamental principles and rights at works
  • Local Labour laws

 

Roller og ansvar

  • Alle som jobber i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar menneskerettighetene på en god måte. Menneskerettighetene er en del av konsernets etiske retningslinjer som den ansatte plikter å følge.
  • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at denne policyen etterleves og at organisasjonen har utpekt kompetent personell som sikrer etterlevelse.

 

Eierskap og implementering av policyen

  • CHRO Lerøy Seafood Group er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
  • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.