Policy rensefisk

Eier/godkjenner: Fagsjef rensefiskproduksjon og COO Havbruk

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

For å sikre at bruken av rensefisk til biologisk lusekontroll gir et best mulig resultat, kreves det gode rutiner og tett oppfølging. Vi setter søkelys på godt stell som ivaretar helsen og velferden til rensefisken i alle ledd av verdikjeden. Det tror vi legger til rette for at rensefisken skal fungere som en effektiv lusespiser. Rammeverket i policyen er godt forankret i organisasjonen og prinsippene reflekteres i både handlinger og nedfelte prosedyrer. Gjennom systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid vil vi stadig komme nærmere mål.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Rensefisk: Villfangede eller oppdrettede arter i familien Labridae eller oppdrettet rognkjeks (Cyclopterus lumpus) som benyttes til biologisk avlusning.

Biologisk avlusning: Lusebekjempelse i sjøproduksjon av laks og ørret ved hjelp av lusebeitende fiskearter.

 

Rammeverk og prinsipper

Rammeverk og prinsipper følger som et minimum bestemmelsene i dyrevelferdsloven og akvakulturdriftforskriften. Vi etterstreber å sikre god velferd gjennom å:

  • Ha dedikert personell som gir daglig oppfølging
  • Legge til rette for naturlig adferd ved å lage et godt habitat
  • Tilby fôr med tilpasset ernæringssammensetning
  • Fremme god helse gjennom forebyggende tiltak
  • Gi helsetilsyn på lik linje med laks og ørret

I tillegg tilstreber vi å ikke benytte flere rensefisk enn det som anses nødvendig for å opprettholde god lusekontroll.

Roller og ansvar

  • Ledelsen i LSG sine havbruksselskaper har ansvar for at innholdet i policyen er implementert i den daglige driften i de respektive selskapene. Fiskehelseavdelingene i de respektive selskapene har ansvar for å føre tilsyn med rensefisken på lik linje med laks og ørret.

Eierskap og implementering av policyen

  • Fagsjef rensefiskproduksjon (LSG) er eier og ansvarlig for oppdatering av denne policyen. Ledelsen i LSGs havbruksselskaper er ansvarlige for implementering av policy i den daglige driften. Konsernleder havbruk (COO) godkjenner dokumentet.
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.