Policy for bruk av ferskvann

Eier/godkjenner: Leder ESG og kvalitet

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter kalt Lerøy, skal jobbe for å begrense i størst mulig grad innvirkningen vår på lokale vannkilder og omkringliggende områder som direkte og indirekte berøres av virksomheten. Bærekraftig forvaltning av disse vannkildene er avgjørende for å opprettholde virksomhets- og forretningsmodellen vår.

Verden har aldri før vært så avhengig av tilgang til rent ferskvann av høy kvalitet som nå. Ferskvann er en fornybar ressurs, men i enkelte deler av verden brukes det mer ferskvann enn det naturprosessene klarer å fylle vannmagasinene. I områder der vannstress eller vannmangel forekommer, kan det bli negative konsekvenser for samfunnet og Lerøys virksomhet og forretninger. Tilgang til ferskvann i virksomheten vår er viktig av følgende grunner:

 • Det er avgjørende for smoltproduksjonen.
 • Foredlingsanleggene er avhengig av rent ferskvann for å oppfylle hygienekrav.
 • Medarbeidere og lokalsamfunn trenger tilgang til rent drikkevann og gode sanitærforhold.
 • Råvarer til laksefôr hentes fra landbruket.

Ifølge The World Resource Institute (WRI Aqueduct Water Risk Atlas, 2019) er ingen områder i Norge, hvor vi driver alt av vannintensiv virksomhet (smoltproduksjon), kategorisert som utsatt for vannstress eller vannmangel. Enkelte av foredlingsanleggene våre i Europa befinner seg i områder hvor det er middels høy risiko for vannstress eller vannmangel. Vi driver ingen virksomhet i områder som WRI definerer som høyrisikoområder.

Det følgende er de viktigste tiltakene våre for at innvirkningen på vannmasser/-kilder skal være så liten som mulig, og at de forvaltes på en så bærekraftig måte som mulig:

 • Implementering av RAS-teknologi i smoltproduksjonen. RAS-teknologi kan redusere vannforbruket med 99 % per anlegg
 • Investering i og bruk av vannbesparende utstyr og teknologi ved bearbeidingsanlegg
 • Dialog og samarbeid med lokale myndigheter for å sørge for god vannforvaltning
  • Ingen virksomhet må hindre lokalsamfunn i å få tilgang til ferskvann.
 • Opplæring av internt ansatte som styrer risiko og vannforbruket ved vannintensive anlegg
 • Forbedring av systemer for rapportering av vannforbruk og avløpsvann i konsernet
 • Sørge for at rensing av avløpsvann ved anleggene skjer i tråd med gjeldende lover og regler
 • Bruke markedets beste løsninger og teknologi for å sørge for at habitater, dyreliv og økosystemer der vi driver virksomhet, ikke blir negativt berørt
 • Sørge for at Lerøy ikke forurenser ferskvannskilder

Gyldig for

Denne policyen gjelder alle ansatte i Lerøy.

Definisjoner

Vannstress: Vannstress måler forholdet mellom totalt vannforbruk og den tilgjengelige fornybare mengden overflate- og grunnvann.

Kilde: WRI Aqueduct 2019

Vannmangel: Vannmangel måler forholdet mellom totalt vannforbruk og den tilgjengelige fornybare mengden vann.

Kilde: WRI Aqueduct 2019

WRI, Aqueduct Water Risk Atlas, https://www.wri.org/aqueduct

 

Rammeverk og prinsipper

 • Drikkevannsforskriften
 • Vannressursforvaltningsloven
 • Forurensningsforskriften

Roller og ansvar

 • Alle ansatte har ansvar for å etterleve denne policyen.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policy

 • Leder for ESG og kvalitet er eier av dette dokumentet og har ansvar for å oppdatere det.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Konsernsjefen i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.