Avfallspolicy

Eier/godkjenner: Leder for ESG og kvalitet 

Gyldig fra: 2021-04-29

 

Formål

Lerøy Seafood Group, heretter bare Lerøy, skal hele tiden jobbe for å redusere mengden uorganisk og organisk avfall som produseres i verdikjeden vår. Dette omfatter både farlig og ufarlig avfall. I tillegg skal vi fortsette arbeidet vårt med å implementere en sirkulær avfallsøkonomi. Dette gjenspeiles i målet vårt om hvert år å øke andelen uorganisk avfall som gjenvinnes, brukes om igjen eller resirkuleres, og i målet om hvert år å redusere matavfall.

Lerøy har i de senere årene vært ledende når det gjelder forpliktelser og tiltak for å rydde strandsonen for søppel. Vi skal fortsette arbeidet vårt, ettersom vi ser at det er stort engasjement på lokalt plan, og at de felles tiltakene våre gir gode resultater.

Programmet vårt for rensing av havet for søppel kommer også til å fortsette i overskuelig fremtid. Vi har som mål å øke tiden der flåten vår samler opp søppel fra havet, og sørge for at dette søppelet håndteres og kasseres på en bærekraftig måte.

Det blir stadig viktigere å ha tett dialog med renovasjonsselskaper og lokale myndigheter om avfallshåndtering. For at vi skal kunne nå målene våre, må vi samarbeide for å sikre at så mye avfall som mulig håndteres på bærekraftig vis. Gjennom flere ulike tiltak for avfallshåndtering og -behandling har vi som mål å øke kunnskapen vår og innflytelsen vi har på beslutningstakere for å sørge for at avfallet vårt håndteres og kasseres på en bærekraftig måte.

Lerøy oppfordrer alle ansatte til å kildesortere husholdningsavfallet sitt på en bærekraftig måte.

Gyldig for

Denne policyen gjelder alle ansatte i Lerøy.

Definisjoner

Farlig avfall: avfall som utgjør en betydelig eller potensiell alvorlig fare for folkehelsen eller miljøet

Ufarlig avfall: avfall som ikke utgjør en direkte fare for folkehelsen eller miljøet

Rammeverk og prinsipper

  • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
  • Avfallsrammedirektivet (2008/98/EF)
  • Grensekryssforordningen ((EF) 1013/2006)
  • Avfallslisten (2014/955/EU)

Roller og ansvar

  • Alle ansatte har ansvar for å etterleve denne policyen.
  • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

Eierskap og implementering av policyen

  • Leder for ESG og kvalitet er eier av dette dokumentet og har ansvar for å oppdatere det.
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
  • Konsernsjefen i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.