Policy for Helse, Miljø- og Sikkerhet (HMS) ledelse

Eier/godkjenner: Leder for ESG & Quality 

Gyldig fra: 2022-04-07

 

Formål

Lerøy Seafood Group ASA (heretter - Lerøy) har et mål om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. For å oppnå dette målet er det avgjørende å sette prioriteter og retning samt tydelig definere hva som er strategisk viktig for å lykkes.

Lerøy Seafood Group er forpliktet til å tilby trygge og sunne arbeidsplasser, ved å forebygge arbeidsrelaterte skader og yrkessykdom, samt proaktivt arbeide for å forbedre resultat i forhold til helse- og sikkerhet, oppfylle juridiske og andre relevante krav og jobbe mot å nå definerte helse- og sikkerhetsmål.

Denne policyen gir en kort og overordnet beskrivelse av hvordan Lerøy skal etablere og videreutvikle en bærekraftig og forebyggende arbeidsmiljøledelse i forhold til egen og forretningspartneres aktiviteter. Den beskriver også den langsiktige retningen for å støtte og kontinuerlig forbedre Lerøy sitt arbeid i forhold til HMS, samt rammer for å sette mål for HMS  på arbeidsplassen.

Lerøy har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og å forebygge all yrkessykdom. Dette oppnås gjennom en sterk og tydelig HMS kultur på arbeidsplassen hvor vi lykkes med å identifisere, forebygge og redusere betydelige negative helse- og sikkerhetspåvirkninger.

Lerøy skal jobbe aktivt for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø – både fysisk og psykisk. Målet om å unngå skader og ulykker skal alltid ha høyeste prioritet i Lerøy. Systematiske helse- og sikkerhetstiltak skal være en integrert del av all vår virksomhet. Lerøy og dens virksomhet skal organiseres på en måte som sikrer at arbeidstakere og arbeidstakere er beskyttet mot skade på liv og helse. Forebygging av skader og ulykker skal alltid være selskapets høyeste prioritet.

Selskapet skal sørge for at de ansatte får nødvendig og regelmessig HMS-opplæring samt bidra aktivt til enda sterkere HMS-bevissthet i selskapet.

Lerøy forplikter seg til å:

 • Definere mål og oppgaver for selskapets HMS-aktiviteter;
 • Kontinuerlig identifisere, vurdere og styre risiko;
 • Avvik og forbedringsforslag skal registreres i LQMS;
 • Måle og vurdere registret HMS-informasjon;
 • Iverksette nødvendige tiltak for å forbedre og styrke selskapets HMS-prestasjoner;
 • Støtte åpenhet og dialog om HMS for å kontinuerlig forbedre vårt HMS-arbeid.

 

Gyldig for

Denne policyen gjelder for alle ansatte i konsernet. Lerøy vil også legge denne policyen til grunn for våre forventninger til leverandører og samarbeidspartnere.

 

Definisjoner

HMSHelse, Miljø og Sikkerhet

Kontinuerlig forbedringkonstant forbedring til det bedre, metode for å forbedre kvalitet på prosessene, utvikling og ledelse

LQMS - Lerøy Quality Management System (Kvalitetsstyringssystem)

 

Rammeverk og prinsipper

Lerøy forplikter seg til å etterleve til enhver tid gjeldende HMS-regelverk, samt følge retningslinjer og prinsipper definert i følgende dokumenter:

ISO 45001: 2017 Ledelsessystem for arbeidsmiljø – Krav og veiledning om bruk

 

Roller og ansvar

 • Alle ansatte i Lerøy er ansvarlige for å følge policyen samt å bidra til å skape og opprettholde et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Øverste ledelse i det enkelte selskap er ansvarlig for at selskapet har kompetent personell som sikrer etterlevelse lokalt.

 

Eierskap og implementering av policyen

 • Leder for ESG & Quality er eier av dette dokumentet og ansvarlig for oppdatering.
 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • Overordnet ansvarlig for policyen er CEO i Lerøy Seafood Group.