Policy for fiskehelse og fiskevelferd

Eier/godkjenner: Fiskehelseansvarlig og COO Havbruk

Gyldig fra: 2022-03-02

 

Formål

Lerøy jobber kontinuerlig med å tilpasse alle deler av produksjonen slik at fiskens behov dekkes i best mulig grad. Når vi holder fisk i fangenskap er det vårt ansvar å påse at fisken har så gode betingelser som mulig. Som et ledd i det pågående forbedringsarbeidet benytter vi oss av flere internasjonale standarder som omhandler fiskevelferd og biosikkerhet.

Gyldig for

Denne policyen gjelder for konsernets havbruksvirksomheter.

Definisjoner

Dyrevelferd: Livskvalitet som oppfattet av dyret selv.

Velferdsindikator: Et indirekte mål på dyrevelferd.

Rensefisk: Villfangede eller oppdrettede arter i familien Labridae eller oppdrettet rognkjeks (Cyclopterus lumpus) som benyttes til biologisk avlusning.

Biologisk avlusning: Lusebekjempelse i sjøproduksjon av laks og ørret ved hjelp av lusebeitende fiskearter.

Rammeverk og prinsipper

Som styringsverktøy for produksjonen vår bruker vi prosedyrer. Prosedyrene hjelper oss med å standardisere prosessene fisken skal igjennom, og de oppdateres så snart vi får ny kunnskap som er hensiktsmessig å ta til etterretning. Hele organisasjonen tilegner seg på denne måten den nye kunnskap raskt og effektivt.  Følgende punkter er viktig i vårt arbeid med fiskevelferd:

 • Vannkvalitet og mengde skal tilpasses fiskens krav ut ifra livsstadier og art.
 • Ernæringen skal være tilpasset fiskeart og livsstadier.
 • Det skal legges til rette for naturlig adferd hos rensefisk ved å lage et godt habitat.
 • Vi tilstreber å ikke benytte flere rensefisk enn det som anses nødvendig for å opprettholde god lusekontroll.
 • Det skal ikke benyttes antibiotika for å fremme vekst.
 • Avl skal ha fokus på robust fisk med økt motstandsevne mot ulike infeksiøse faktorer.
 • Ansatte som jobber med fisk, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta god fiskevelferd.
 • Svimere og svekket fisk skal så raskt som mulig fjernes fra produksjonsenhetene og avlives på en forsvarlig måte.
 • Det skal jobbes aktivt med smitteforebyggende tiltak for å hindre smitte å komme inn i anlegg, eller at det blir overført til andre anlegg.
 • All fisk skal være vaksinert med vaksiner som vil være formålstjenlig i de områdene den settes ut.
 • Alle anlegg skal ha regelmessig kontroll av autorisert fiskehelsepersonell for å kontrollere helsestatus og iverksette øyeblikkelige tiltak dersom nødvendig.
 • Alle innretninger og alt utsyr skal være utformet på en måte som ivaretar god fiskevelferd.
 • Alle slakteriene vi benytter bruker slag eller strøm, etterfulgt av bløgging som avlivingsmetode. Som en ekstra kontroll utføres det manuell overvåkning av prosessen.
 • CO2 benyttes ikke før avliving på noen av våre slakteri.
 • Som hjelpemiddel for å nå våre mål benytter vi oss aktivt av handlingsplaner på alle nivåene i verdikjeden, og rapporterer regelmessig på status opp mot fastsatte KPI'er.

 

Skånsom håndtering:

Lerøy etterstreber å håndtere fisk minst mulig. Stress og påvirkning av fiskens ytre barrierer vil med stor sannsynlighet gjøre fisken mindre motstandsdyktig mot sykdom. Ved all form for håndtering har vi derfor sterkt fokus på risikoreduserende tiltak som trykk- og temperaturendring, og å ha kontroll på trengetid og trengegrad. Lav håndteringsgrad gir bedre fiskehelse og fiskevelferd, og er en viktig målsetning for selskapet.

 

Velferdsindikatorer:

Systematisering og gradering av ulike velferdskritterier utføres i samsvar med retningslinjene i håndboka "Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd", som var et sluttprodukt av prosjektet "FISHWELL" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og utført av Nofima.

Velferdsindikatorene vi registrerer daglig er temperatur, oksygen, tilvekst, tetthet og kategorisering av dødsårsak. Velferdsindikatorer vi måler med regelmessig intervall er lus, gasser, salinitet, sikt, strøm, vaksinebivirkninger, ytre lyter, katarakt, gjellestatus, alger, maneter, agens og sedimentering under anlegg.

De ulike velferdsindikatorene har gitt oss mulighet til å måle og sammenligne på en objektiv måte hva ulike parametere har å si for hverandre og den totale velferden til fisken. På denne måten kan vi gjøre grep i produksjonen slik at man unngår forhold som gir dårlig fiskevelferd.

Systematisering av velferdsparametere på tvers av organisasjoner vil gi et større grunnlag for å sammenligne ulike produksjonsmetoder. Maskinlæring og økt mulighet til å analysere store datamengder på kort tid vil i framtiden trolig bidra i positiv retning for å finne bedre løsninger for å bedre fiskehelse og fiskevelferd.

Roller og ansvar

 • Alle som jobber med levende fisk i Lerøy er ansvarlig for at vi ivaretar god fiskevelferd. Fiskehelsepersonell er ansvarlig for å påse at alle har riktig fokus og opplæringen de trenger for å ivareta god fiskevelferd. Produksjon er ansvarlig for den daglige gjennomføringen, samt å tilrettelegge for at riktige verdier blir lagt til grunn for beslutninger som tas.

Eierskap og implementering av policyen

 • Ledelsen i de ulike datterselskapene er ansvarlige for å implementere policyen.

Fiskehelseansvarlig er ansvarlig for å oppdatere policy

 • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre.
 • COO Havbruk som er overordnet ansvarlig for policyen