Policy for politisk involvering

Eier/godkjenner: CEO i Lerøy Seafood Group 

Gyldig fra: 2022-04-07

 

Formål

Lerøy Seafood Group ASA og alle datterselskaper er politisk nøytrale. Vi er ikke tilknyttet politiske partier i noe land, og vi gir ikke bidrag til politiske partier eller kandidater som stiller til valg. Vi selger heller ikke produkter og tilbyr ikke tjenester til støtte for politiske partier.

 

Deltakelse i offentlig politikk

I Lerøy Seafood Group ASAs etiske retningslinjer står det følgende:

LSG støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere. LSG kan delta i den offentlige debatten når dette er i konsernets interesse.

Lerøys drift over hele verden påvirkes både direkte og indirekte av politiske beslutninger og offentlig politikk på alle nivåer, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lerøy tar del i den offentlige dialogen og debatten ved behov – for å dele vår kunnskap om hvordan beslutninger kan påvirke kundene våre, de ansatte eller andre deler av virksomheten.

I slike tilfeller deler vi av vår kunnskap og våre ideer som et bidrag til relevante politiske diskusjoner som påvirker vår evne til å nå målet vårt om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat.

 

Korrupsjon

Vi skal aldri påvirke offentlige tjenestepersoner eller beslutningstakere på noe nivå på en slik måte at Lerøy kan oppnå konkurransefortrinn av det. Dette er beskrevet i kapittel 4 («Korrupsjon») i de etiske retningslinjene.

 

Medlemskap i organisasjoner

Lerøy er medlem av en rekke bransje- og handelsorganisasjoner og samarbeider med flere ideelle organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Dette omfatter organisasjoner som representerer sjømatbransjen, matbransjen og næringslivet i saker som er viktige for interessentene våre.

Vi holder interessentene våre oppdatert direkte eller gjennom våre medlemskap i handelsrelaterte eller fagpolitiske organisasjoner. Denne typen politisk engasjement og aktivitet må alltid skje i samsvar med Lerøys etiske retningslinjer og gjeldende lovgivning.

 

Ansattes politiske deltakelse

Et demokratisk samfunn er avhengig av bevisste og engasjerte innbyggere som tar del i de politiske og demokratiske prosessene.

Lerøys ansatte har derfor rett til å engasjere seg i demokratiske politiske prosesser gjennom politiske partier, ikke-statlige organisasjoner og andre typer politisk engasjement på privat plan basert på egne ønsker.

Det må aldri gis inntrykk av at Lerøy er en støttespiller eller deltaker i slik privat politisk aktivitet.

 

I de etiske retningslinjene står det:

  • Ansatte står fritt til å delta i demokratisk politisk aktivitet, men dette må skje uten referanse til eller i forbindelse med vedkommendes forhold til LSG.
  • De ansatte skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt.

 

I tillegg skal de ansattes personlige politiske aktiviteter ikke være et argument eller grunnlag for represalier overfor de ansatte, så sant aktiviteten er lovlig og i samsvar med Lerøys etiske retningslinjer.

 

Gyldig for:

Alle fast ansatte og innleide medarbeidere skal følge Lerøys retningslinjer for politisk deltakelse.

 

Definisjoner 

Ingen

 

Rammeverk og prinsipper

  • Lerøys etiske retningslinjer
  • FNs Global Compact-prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø
  • Nasjonal og lokal lovgivning

 

Roller og ansvar

  • Alle som arbeider i Lerøy, er ansvarlige for å sørge for at de arbeider i samsvar med Lerøys retningslinjer for politisk deltakelse.
  • Ledelsen i hvert selskap er ansvarlig for å sikre etterlevelse av retningslinjene.

 

Eierskap og implementering

  • CEO i Lerøy Seafood Group er eieren av dette dokumentet, og er ansvarlig for oppdateringer.
  • Policy er godkjent av konsernledelsen i LSG, presentert for revisjonsutvalget og godkjent av konsernets styre. 
  • CEO i Lerøy Seafood Group har det overordnede ansvaret for policyen.