Sikre inntjening og avkastning

Bærekraftig verdiskapning

Vi driver bærekraftig verdiskaping i et evighetsperspektiv.

Våre verdier åpen, ærlig, ansvarlig og skapende skal ligge i bunn for våre valg og handlinger. Lerøy har et svært sterkt kundefokus, og vi lykkes når kundene våre lykkes. Vi skal bidra til at kundene lykkes med bærekraftig vekst og en integrert, effektiv og skapende verdikjede.

Visjonen vår er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Målet vårt for de kommende 3–5 årene er å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat.

Sjømatnæringen er en global næring med en lang historie, men kjennetegnes fortsatt ved svært fragmenterte og komplekse verdikjeder. Lerøy mener den beste måten å møte kundenes og sluttkonsumentenes krav til matvaretrygghet, sporbarhet, bærekraft, stabilitet, effektivitet og produktutvikling på er gjennom en integrert verdikjede.

Derfor har Lerøy gjennom sin historie utviklet en integrert verdikjede som omfatter hele prosessen fra rogn eller fangst til ferdige produkter levert til forbrukeren.

Prioriterte oppgaver i Lerøy er å

  • forstå og møte kunde- og markedsmuligheter
  • øke operasjonell effektivitet
  • redusere fotavtrykket i egen verdikjede
  • utvikle menneskene i Lerøy
  • skape en lærende og innovativ organisasjon

I 2021 utviklet Lerøy et grønt finansrammeverk med tydelige bærekraftskriterier som er verifisert av en tredjepart. Vi utstedte vårt første grønne obligasjonslån på totalt 1,5 milliarder kroner, delt i tre transjer. I forkant av utstedelsen ble Lerøy klassifisert til «investment grade» av et kredittratingbyrå.