PRODUKSJON SUKKER TARE

Å produsere sukkertare er en svært effektiv måte å binde CO2 som allerede er oppløst i havet. Oppdrett av sukkertare krever ingen tilførsel av ferskvann, gjødsel, plantevernmidler eller jord. Anlegget fanger nitrogen, fosfor og karbon (som CO2) direkte fra havet. I gjennomsnitt inneholder 1.000 kg (våtvekt) sukkertare 26 kg karbon tilsvarende 100 kg CO2 – som er høyere enn samme volum for tre.

Ocean Forest AS er et FoU-selskap, og konsernet har 50 % eierandel i dette selskapet sammen med NGO Bellona Holding AS. Selskapet fokuserer på produksjon av lavtrofiske arter som makroalger, blåskjell og polychaeta.

MÅL:

  • Å redusere fotavtrykket til våre oppdrettsaktiviteter ved å fange oppløst nitrogen, fosfor og karbondioksid fra vannet
  • Å utvikle nye ingredienser for konsum eller dyrefôr
  • Å utvikle nye arter for norsk havbruksnæring

Bruk av sukkertare som fôringrediens for storfe gir en betydelig reduksjon i metanutslipp fra storfehold.