Forbedre klimaet vårt

Klima

Vi er forpliktet til å redusere klimagassutslippene fra vår virksomhet.

Konsernet fokuserer på miljøvennlige løsninger og jobber med å holde både direkte og indirekte utslipp så lave som mulig.

Konsernet rapporterer sine klimagassutslipp i henhold til Greenhouse Gas Protocol og rapporterer Scope 1 (Direkte utslipp fra egne eller kontrollerte kilder), Scope 2 (Indirekte utslipp fra produksjon fra kjøpt energi og Scope 3 (indirekte utslipp (ikke inkludert i scope 2) ) som forekommer i verdikjeden til det rapporterende selskapet, inkludert både oppstrøms og nedstrøms utslipp) utslipp.

Gruppen har satt et Science Based Target som er godkjent av The Steering Committee of The Science Based Targets initiativ.

Scienced based targets

Ved å introdusere Science Based Targets har konsernet satt en klar retning for sine utslippsreduksjoner gjennom hele verdikjeden. Både selskapets styre, konsernledelse og ansatte støtter opp om målene som er satt og vil samarbeide gjennom «One Lerøy» for å sikre at vi når de målene som er satt.

MÅL:

"Lerøy Seafood Group ASA forplikter seg til å redusere absolutt scope 1, 2 og 3 GHG-utslipp med 46 % innen 2030 fra et 2019 basisår."

Målet er på linje med en 1,5 grader reduksjon ihht Paris avtalen.

 

Klimagassutslipp

Tabellene gir en oppsummering av nøkkeltall for forbruk for fossilt brensel og elektrisitet samt klimagassutslipp (tco2e) per segment og totalt.

TOTALT FORBRUK AV FOSSILE BRENSLER (SCOPE 1)

  ENHET 2018 2019 2020 2021
Havbruk          
Diesel liter

2 262 514

2 591 190

2 654 552

2 893 492

Marin gass olje (MGO) liter

3 540 849

3 656 064

3 525 430

3 461 428

Bensin liter

189 287

264 596

414 031

471 823

Biodiesel fuel (HVO) liter

-

-

-

-

LPG (Propan) kg

-

-

-

-

Fyringsolje liter

26 202

84 271

206 904

45 916

Kjølemedier kg

228

1 670

478

379

           
VILLFANGST          
Diesel liter

3 192

9 781

8 033

10 789

Marin gass olje (MGO) liter

36 538 544

35 559 152

38 723 297

43 309 534

LPG (Propan) kg

1502

211

780

2 013

LPG (Propan) liter

203 

1 136

-

Bensin kg

503

486

Kjølemedier kg

504 

-

           
VAP, SALG & DISTRIBUSJON          
Diesel liter

196 923

558 697

404 058

476 053

Bensin liter

25 154

24 260

28 087

44 521

Natur gass m3

18 620

24 266

78 553

189 628

LPG (Propan) kg

957

50 935

53 825

36 588

LPG (Propan) liter

-

-

132

-

Fyringsolje liter

19 254

17 525

18 051

21 795

Kjølemedier kg

74

3

93

1680

           
Konsern          
Diesel liter

2 462 629

3 159 669

3 066 643

3 380 334
Marin gass olje (MGO) liter

40 079 393

39 183 756

42 248 727

46 770 962

Bensin liter

214 441

288 856

442 621

516 830

Biodiesel fuel (HVO) liter

-

-

-

-

Natur gass m3

18620

24 266

78 553

189 628

LPG (Propan) kg

2459

51 146

54 605

38 601

LPG (Propan) liter

-

203

1 268

-

Fyringsolje liter

45 456

101 796

224 955

67 711

Kjølemedier kg

806

1 673

571

2 059

 

TOTALT FORBRUK AV ELEKTRISITET (SCOPE 2)

  ENHET

2018

2019 2020 2021
Havbruk MWh

86 852

98 662

134 355

144 203

Villfangst MWh

19 267

10 803

25 380

24 137

VAP, Salg & Distribusjon MWh

14 664

25 560

29 532

37 388

Konsern MWh

120 783

135 025

189 267

205 728

TOTALT TONN MED CO2 EKVIVALENTER (TCO2E)

  ENHET

2018

2019

2020

2021

Havbruk  

 

 

 

 

Scope 1

tCO2e

16 412

18 249

18 429

18 706

Scope 2 (lokasjons basert)

tCO2e

3 908

3 847

5 508

4 470

Total

tCO2e

20 320

22 097

23 938

23 176

           
Villfangst          

Scope 1 

tCO2e

101 399

98 720

107 499

120 237

Scope 2 (lokasjons basert)

tCO2e

867

421

1040

748

Total

tCO2e

102 266

99 141

108 540

120 985

           
VAP, Salg & Distribusjon          

Scope 1

 tCO2e

969

1 814,7

1 881

2 579

Scope 2 (Lokasjons basert)

 tCO2e

2 633

2 764

3 387

4 362

Total

 tCO2e

3 603

4 578

5 268

6 942

           
Konsern          

Scope 1

tCO2e

118 782

118 785

127 810

141 523

Scope 2 (Location based)

tCO2e

7 409

7 033,3

 9 936,8

9 581,1

Scope 3

tCO2e

1720,6

1 292 739,1

1 284 641,6

1 157 173,5

Total

tCO2e

1 279 11

1 418 557

1 422 388

1 308 278

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

Årlig Scope 2  Marked-Basert GHG Utslipp

tCO2e

35 365

28 443

50 409

 49 208

CO2e utslippene for fisk er generelt lave. Sammenlignet med andre typer proteiner vi spiser, har laks det laveste øko-fotavtrykket.

 

Karbon fotavtrykk for matvarer

Utslipp

Lerøy Seafood Group («Lerøy») arbeider kontinuerlig med å forbedre sin CO2e utslippsovervåking og rapportering. Informasjon om utslipp er avgjørende for å forstå og svare på miljøutfordringer. Vi erkjenner imidlertid at vi må strebe etter å forbedre datakvaliteten, og gjeldende rapporterte tall vil bli endret hvis vi oppdager noen avvik.

Konsernet har fullført en omfattende analyse av klimarelaterte risikoer og muligheter som konsernet står overfor på kort, mellomlang og lang sikt. Denne analysen har bekreftet viktigheten av å måle, overvåke og rapportere miljøprestasjonen vår.

Lerøy har satt ambisiøse vitenskapsbaserte mål for å redusere karbonavtrykket vårt: Vi har som mål å redusere CO2e utslippene med 46 % innen 2030 sammenlignet med 2019-nivåene. (ref: Klima policy). Lerøy har definert 2019 som basisåret for vårt vitenskapsbaserte klimamål da dette var det første året alle driftssegmenter i konsernet drev rapportering av klimagassutslipp for Scope 1, 2 og 3. Konsernets driftssegmenter er følgende: 1 ) Villfangst 2 ) oppdrett  og 3) Viderforedling som også inkluderer salg og distribusjon.

De rapporterte utslippstallene er innhentet gjennom 2021 fra relevante leverandører via fakturaer og direkte overvåking og er basert på samme datakilde som tallene rapportert i Lerøys årsrapport 2020.

Utslippene våre rapporteres i samsvar med GHG Protocol Corporate Accounting og Reporting Standard. Konsernet står for Scope 1 og 2 GHG-utslipp som det har operasjonell kontroll over. Rapporteringsenheter redegjør for bruk av fossilt brensel, kuldemedier, elektrisitet samt fjernvarme/kjøling. Klimaregnskap konsolideres på samme måte som regnskap som viser aggregerte resultater for konsernets enheter (rapporteringsenheter).

Konsernets Scope 3 rapporteres i samsvar med GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard). Konsernet har utført kartlegging av sine «karbon-hotspots» for å identifisere hovedkildene til klimagassutslipp som er inkludert i konsernets klimaregnskap for Scope 3. For mer detaljert informasjon, se tabell Scope 3 Oversikt per kategori nedenfor

 

Utslippsfaktorer

Utslippsdata for Scope 1, 2 og 3 dekker rapportering av følgende klimagasser: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), hydrofluorkarboner (HFC) og perfluorkarboner (PFC). Konsernet har ikke rapportert noen biogene CO2-utslipp i Scope 1 eller Scope 3 i 2021.

Kilde for Scope 1-utslippsfaktorer brukt for beregning av tCO2e er DEFRA (Department for Environmental Food and Rural Affairs, UK Government), 2021 samt National Standard Emission Factors (Norwegian Environment Agency), 24. februar 2015.

Kilde for stedsbaserte Scope 2-utslippsfaktorer brukt for beregning av CO2e er International Energy Agency (IEA) for 2019. Faktorene som brukes er basert på nasjonale brutto elektrisitetsproduksjonsblandinger på 3 års rullerende gjennomsnitt. Den nordiske elektrisitetsmiksen som brukes til å beregne konsernets stedsbaserte Scope 2-utslipp er basert på 2019-faktorer. Den nordiske elmiksfaktoren er utviklet av Cemasys (bærekraftskonsulentselskap og tjenesteleverandør for registrering og beregning av klimaregnskap) dekker den vektede produksjonen i Sverige, Norge, Finland og Danmark som reflekterer det felles markedsområdet Nord Pool. Utslippsfaktorer per drivstofftype er basert på forutsetninger i IEAs metodiske rammeverk. Faktorer for fjernvarme/-kjøling er enten basert på faktiske (lokale) produksjonsblandinger, eller gjennomsnittlig IEA-statistikk.

Konsernet har ikke kjøpt opprinnelsesgarantier i 2021.

Når det gjelder markedsbaserte utslipp – valg av utslippsfaktor ved bruk av denne metoden avgjøres av om virksomheten erverver opprinnelsesgarantier eller ikke. For elektrisitet uten opprinnelsesgaranti er utslippsfaktoren basert på gjenværende strømproduksjon etter at alle opprinnelsesgarantier for fornybar energi er solgt. Dette er restblanding, som normalt er vesentlig høyere enn den stedsbaserte faktoren.

Kilde for Scope 3-utslippsfaktorer brukt for beregning av tCO2e er DEFRA (Department for Environmental Food and Rural Affairs, UK Government) 2021, International Energy Agency (IEA) 2021, Klimagassutslipp av norske sjømatprodukter i 2017, SINTEF-studie, Utslippsfaktorer fra fiskefôrprodusenter 2021, Database Ecoinvent 3.8 (2021).

 

Scope 3 Oversikt pr kategori (2021)

  KATEGORI* BESKRIVELSE tCO2e
1. Kjøpte varer og tjenester

Forbruksdataene er basert på innkjøpte volumer gjennom året. Informasjon om fiskefôrkarbonintensiteten samles inn fra relevante fiskefôrleverandører.

EPS-bokser. Informasjon om EPS-bokser (antall, type, egenskaper) samles inn fra konsernets selskaper.

586 050
2.

Anleggsmidler

N/A

-

3.

Utslipp relatert til energiproduksjon

Well to Tank (WTT)**. Beregninger basert på eksisterende forbruksdatavolumer samlet inn fra konsernets selskaper gjennom året. Beregningen er basert på rapporterte forbruksdata for Scope 1 og 2 (for mer detaljert informasjon, se tabell Totalt forbruk av fossilt brensel (Scope 1) ovenfor. 35 728
4.

Kjøpt transport og distribusjon

Transporttjenester (sjøtransport, brønnbåter). Forbruksdata samlet inn fra leverandører av sjøtransport/brønnbåttjenester (beregninger inkluderer WTT).

Transport av produserte produkter til kunder. Informasjon samlet inn fra konsernets logistikkavdeling. Beregningene er basert på avstand fra hovedstad til hovedstad. Utslippsfaktorene som brukes, bestemmes av typen transportmodus.

531 941
5. Avfallshåndtering Avfall. Informasjon om volumer samlet inn fra konsernets selskaper gjennom året. 1 747
6.

Forretningsreise

Flyreiser (forretningsreiser med fly). Informasjon om tilbakelagte avstander samles inn fra reisebyrået konsernet bruker (inkludert WTT). 508
7. Ansattes reise til og fra jobb N/A  -
8. Leide lokaler/utstyr N/A  -
9. Nedstrøms transport og distribusjon N/A  -
10.

Prosessering av solgte varer

Foredling av hvit fisk og rød fisk. Informasjon om volumer samlet inn fra konsernets selskaper.

1 197

11.

Bruk av solgte varer

N/A -
12.

Sluttbehandling av solgte produkter

N/A -
13. Utleide lokaler/utstyr N/A -
14.

Franchiser

N/A -
15.

Investeringer

N/A

-

*For mer detaljert informasjon om kategoriene, vennligst besøk Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting standard

**En Well-to-Tank-utslippsfaktor, også kjent som oppstrøms eller indirekte utslipp, er et gjennomsnitt av alle GHG-utslippene som slippes ut i atmosfæren fra produksjon, prosessering og levering av en drivstoff- eller energivektor.

 

Metodikk for beregning av klimagassutslipp (developed by Cemasys)

TRE HOVEDAKTIVITETER SOM KAN HJELPE OSS Å REDUSERE VÅRE UTSLIPP:

  • Endring av fôrinnhold/-ingredienser
  • Mindre transport med fly
  • Bytte til alternativt drivstoff

Hva forårsaker utslippene våre?

GHG utslippsintensitet

Konsernets utslippsforhold beregnes på følgende måte: tCO2 (Scope 1 & Scope 2)/tonn Produsert volum

GHG-utslippsintensitet Havbruk (tonn CO2/tonn bruttovekst): 0,057

Tonn CO2 Havbruk

Intensitet for utslipp av drivhusgasser Villfangst (tonn CO2/ tonn hodefisk/sløyd fisk): 1.127

Tonn CO2 Villfangst

GHG-utslippsintensitet VAP, salg og distribusjon (tonn CO2/ tonn solgte produkter): 0,117

Tonn CO2 VAP, salg og distribusjon

Klimaregnskap

Klimaregnskap