Skip to main content

Kungörelse

Leröy Seafood AB har för avsikt att flytta verksamheten, som idag bedrivs i företagets lokaler i fiskhamnen Göteborg

Leröy Seafood AB (LSAB) har för avsikt att flytta verksamheten, som idag bedrivs i företagets lokaler i fiskhamnen Göteborg (SE907), till en planerad anläggning som skall uppföras i Kungälv på tomt Arntorp 1:2 (Markanvisningsavtal med Kungälvs kommun finns, Dnr KS2018/2041). (Bilaga 1).

Företaget önskar genom att flytten till Arntorp 1:2 få möjlighet att utveckla verksamheten inom marknadssegmentet sjömat och växa i ändamålsenliga, moderna lokaler. 

Synpunkter I det aktuella ärendet går att lämna via e-post eller brev till angivna kontaktpersoner/adresser.  Märk brev/e-post med ”Samrådsunderlag Arntorp 1:2”. Synpunkter skall vara Leröy Seafood AB (LSAB) tillhanda senast 15 december 2020. LSAB uppskattar även om den som inte har något att erinra mot den planerade verksamheten meddelar detta skriftligen till LSAB.


Samrådsunderlag
Bilaga 1
Bilaga 2
Annons Kungälvsposten 24 november