Klimarelaterte risiko og muligheter:

Konsernet har utarbeidet en grundig analyse av klimarelaterte muligheter og risiko. I arbeidet med analysen er 20 interne og eksterne interessenter inkludert. Analysens overordnede mål var å avdekke relevant klimarisiko og muligheter som konsernet bør hensynta i sitt strategiske og finansielle arbeid.

Vi har brukt TCFD-rammeverket (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) i gjennomføringen av intervjuer til analysen.

Les mer: Forbedre klimaet vårt

Bærekraft står i sentrum for alt vi gjør i verdikjeden og konsernet har satt seg ambisjoner, og vitenskapelige mål, som er godkjent av styret.

Fra 2020 skal leder for ESG og kvalitet i konsernet gi minst en årlig oppdatering til styret på hvordan konsernet arbeider med bærekraft. Her vil styret bli oppdatert på nøkkelindikatorer og målsetninger, eksempelvis konsernets progresjon i forhold til de vitenskapelige målene som er satt for klimainnvirkning, eller andre pågående prosjekter.

Les mer: Analyse av klimascenarier

En voksende verden trenger mat og kloden vår et lavere utslipp av CO2.  Sjømatproduksjonen kan økes i årene som kommer. Jordens overflate består av 70% hav, mens kun mellom 2-5 % av proteinet vi spiser kommer fra havet. 

Produksjon av sjømat er en proteinproduksjon som gir et lavt klimaavtrykk så sjømat er en god løsning på å løse både mat og klimautfordringene framover.