Interessenter er andre relevante aktører som kan bli påvirket og/eller kan påvirke en organisasjons handlinger. 

Lerøy sine verdier er åpen, ærlig, ansvarlig og skapende. Det er derfor svært viktig for oss å ha en god og åpen dialog med alle våre interessenter. På denne måten får Lerøy kjennskap og kunnskap til hvilke områder våre interessenter er opptatt av og vi i Lerøy får formidlet hvordan vi jobber med de ulike områdene.

I nye prosesser, arbeider vi aktivt med å inkludere aktuelle interessenter slik at vi kan sikre verdiskaping for alle parter. Gjennom en jevn og god dialog jobber vi sammen om forbedringer innen enkeltområder og styrker også kompetansen i det enkelte selskap.

Interessentdialog er viktig og er med på å løfte Lerøy videre på vår veg om å bli den mest bærekraftige leverandøren av kvalitetssjømat.

Gjennom vår daglige virksomhet mener vi å ha god oversikt over hva våre viktigste interessenter er opptatt av. De ulike interessentene er valgt ut ifra hvilken påvirkning de har for vår virksomhet og ut ifra hvilken påvirkning Lerøy har på interessentene innen økonomi, samfunn og miljø.

For å imøtegå de ulike interessentenes krav til rapportering har vi implementert indikatorer for de ulike områdene. Disse er vist til i selskapets GRI-tabell.