Obligatorisk opplæring i fiskevelferd for alle ansatte omfatter lovverk, dyrevelferd, fiskebiologi, stress, sedasjon, bedøvelse og avliving. Andre temaer som dekkes er naturlig atferd, miljøkrav, vannkvalitet og fysiologi. Ansatte læres også opp i interne prosedyrer for håndtering av fisk.

Velferdsindikatorer brukes gjennom hele produksjonssyklusen. På prosessanleggene evalueres fiskevelferd gjennom produksjonstrinnene, og særlig i forbindelse med bedøvelse og avliving. Alle våre prosessanlegg som slakter fisk bruker enten elektrisk eller mekanisk bedøvelse.

Indikatorer som øyerullerefleks og åndedrettsbevegelser overvåkes og registreres daglig. Effekt av bedøvelse, samt korrekt bløgging overvåkes også, og i tilfelle feil brukes reservesystemer. I tilfelle feil på strømforsyning vil et reservesystem for strøm bli igangsatt.

I tilfelle behov for å avlive fisk på land- eller sjølokaliteter, brukes enten et godkjent legemiddel til bedøvelse, eller et effektivt slag mot hodet (eller stikk i hjernen). Personell som håndterer levende fisk, gjennomgår kurs i fiskevelferd minst hvert 5. år, og de blir også veiledet av fiskehelsepersonell, som besøker lokalitetene minst månedlig.

Under transport av fisk i brønnbåter gjennomføres det et risikobasert overvåkings- og kontrollprogram for vannkvalitet. Denne overvåkingen inkluderer parametere som temperatur, oppløst oksygen og pH. Grenser er satt i henhold til transportens varighet, tetthet av fisk i tanker og fiskens størrelse.

Ansatte på anlegg

Hvilke tiltak tar vi til for å håndtere fisken så forstiktig som mulig?

Konsernet etterstreber å minimere håndteringsoperasjoner som involverer levende fisk. Så lite håndtering som mulig fremmer fiskehelse og fiskevelferd, og dette er et sterkt fokus.

Vi bruker skriftlige prosedyrer som styringsverktøy for vår produksjon. Prosedyrene hjelper oss med å standardisere operasjoner i hver livsfase, og de oppdateres når vi får ny avgjørende kunnskap om fiskevelferd. På denne måten tilegner hele organisasjonen seg den nye kunnskapen raskt og effektivt.

Smolt

Pumper, transportrør, sorteringsutstyr og vaksinasjonsutstyr kontrolleres med jevne mellomrom og eventuelle skader eller defekter repareres før bruk.

Under større operasjoner som vaksinering og sortering, kontrolleres fisken for eventuelle skader med jevne mellomrom. Dersom det oppdages skader på fisk, må utstyret sjekkes for eventuelle feil.

Alle komponenter som brukes under utsett til sjø sjekkes regelmessig. Hvis det oppstår situasjoner der det registreres en økt forekomst av mekanisk påført skade, stoppes leveransen inntil årsaken til skaden er undersøkt og korrigert.

Sjøfase

I forbindelse med utsett kontrolleres fisk for mekaniske skader som kan ha blitt påført i forbindelse med transporten. Hvis det viser seg at det er tilstedeværelse av mekanisk påførte sår, vil leveringsprosessen bli gjennomgått.

Når fisk trenges sammen under ulike former for håndtering, har vi egne prosedyrer som beskriver hvordan dette skal utføres for å forebygge skader.

Ved ikke-medkamentelle behandlinger utføres velferdsscreening av fisken før og etter behandlingen. På denne måten dokumenteres påvirkning av fisken, og om det er behov for tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser.

RENSEFISK

Selskapet produserer rundt 10 millioner rognkjeks per år. Dette innebærer en høy grad av selvforsyning, som igjen sikrer forutsigbarhet for leveranser og gjør det mulig for oss å styre  målrettede forbedringstiltak, og slik sikre forutsigbarhet og biologiske forbedringer i produksjonen.

Velferd for rensefisk er et fokusområde, og vi erkjenner utfordringene med oppdrett av rensefisk. Samtidig beveger våre tiltak oss i riktig retning, biologisk. Våre rensefisklokaliteter på land har gjennomført forbedringstiltak innen drift og biosikkerhet, noe som gir betydelige forbedringer for biologi og velferd for rensefisk.

Disse tiltakene dekker et bredt spekter og består av:

 • Screening og seleksjon av foreldrefisk
 • Verdikjede regionalisering
 • Optimale miljøforhold
 • Optimal ernæring
 • Forbedringer innen logistikk og håndtering
 • Generelle biosikkerhetstiltak som desinfeksjon av inngående vann, hygienesoner i tid og rom
 • Produksjonsbiologi

Etter overføring til lakselokaliteter, når rensefisken utfører sin funksjon ved å spise lakselus, fer det fremdeles noen utfordringer, for eksempel bakterielle infeksjoner.

Tiltak for å forbedre velferden er:

 • Ha dedikert personell som gir daglig oppfølging
 • Legge til rette for naturlig adferd ved å lage et godt habitat
 • Tilby fôr med tilpasset ernæringssammensetning
 • Fremme god helse gjennom forebyggende tiltak (bl.a. vaksinering)
 • Gi helsetilsyn på lik linje med laks og ørret

I tillegg tilstreber vi å ikke benytte flere rensefisk enn det som anses nødvendig for å opprettholde god lusekontroll.

Minst månedlig utføres helsekontroll, som utføres av autorisert fiskehelsepersonell (veterinær eller fiskehelsebiolog). Rensefisken som følger med til slakteriet, blir bedøvd og avlivet.

 

Hovedmål: Bedre overlevelsesraten etter overføring til sjølokalitet.

Hovedmål: Ingen sykdom og god fiskevelferd.

 

POLICY: Fish health and fish welfare

KPI: Fish health and fish welfare

SONESAMARBEID 100%

Alle våre sjølokaliteter deltar i et sonebasert samarbeid med andre havbruksselskaper. I alle regioner der konsernet har virksomhet, koordineres brakklegging og nye utsett i soner annethvert år. Dette samarbeidet innebærer også koordinering av samarbeid om lakseluskontroll og -bekjempelse, håndtering av sykdom og andre spørsmål der løsningen på problemet krever en felles, koordinert innsats.

 

FoU-prosjekter innen fiskevelferd og oppdrett

Konsernet deltar i mange forskjellige forskningsprosjekter for å være i forkant når det gjelder best mulig fiskehelse og implementering av ny teknologi og kompetanse.

 

Prosjektene kan grovt deles inn i tre kategorier, som omhandler:

 • Lakselus
 • Behandling
 • Overlevelse

De fleste av våre pågående prosjekter vil inngå i en av disse kategoriene.

Eksempler på prosjekter: Oksygenering i merde, Fôring og kardiomyopatisyndrom, Sår på smolt, Vaksineforsøk, Fiskevelferdsindikatorer og teknologi, Bakterielle sår hos laks i sjøfasen, Sår på postsmolt, Skjelettdeformiteter hos ørret, Helse og vekst hos smolt.

 

HÅNDTERING AV SYKDOM

Vi arbeider med sykdomshåndtering etter prinsippet om forebygging. Forebygging av problemer før de oppstår er det primære målet, og for å oppnå dette arbeider vi etter en plan som er basert på forebyggende prosedyrer.

Vårt arbeid med sykdomsbehandling er basert på anerkjente prinsipper. Disse er igjen basert på biologisk kunnskap og holdninger, der opplæring for våre ansatte og et internt kontrollsystem legger grunnlaget for driften. Sykdomsforebygging og -håndtering overvåkes av autorisert dyrehelsepersonell, som også spiller sentrale roller knyttet til Lerøys kontinuerlige læring og utvikling av beste operasjonelle praksis.

Vi tar sikte på å oppdrette fisk med produksjonsforhold som ivaretar de biologiske kravene til alle arter. Tetthet og vannkvalitetsparametere, som temperatur, saltholdighet og oksygen, skal tilpasses behovene til fisk i forskjellige livsfaser. Vi har et spesifikt vaksinasjonsprogram og vaksinerer 100 % av fisken vår før utsett i sjø.

Hovedmålet for fiskehelse og -velferd er å øke fiskens overlevelse gjennom produksjonssyklusen og verdikjeden. Dødelighetsraten for laks grunnet virussykdommer har blitt redusert med 19,4% i løpet av de to siste årene.

Alle ansatte som er involvert i håndtering av levende fisk, deltar i opplæring med fokus på fiskevelferd.

Fiskehelsen overvåkes og utfordringer håndteres med et samspill av forebyggende og operasjonelle tiltak. Bruk av medikamenter holdes til et minimum, med grundig vurdering av bruk.

Det brukes kun godkjente legemidler med dokumentert miljøpåvirkning i henhold til kravene til Legemiddelverket, og effekt og toleranse overvåkes og dokumenteres. Dersom det brukes medikamenter som tilsettes fôret, gjøres det en grundig beregning og overvåking av utfôringen, for å unngå spill av medisinert fôr.

 

BRUK AV MEDISINERING

Medisin brukes bare når dette anses hensiktsmessig og nødvendig.

Vi bruker utelukkende lisensierte produkter, og alle medisinresepter utstedes av autorisert fiskehelsepersonell. Lerøy Seafood Group har i dag mellom 20 og 30 personer ansatt som autorisert dyrehelsepersonell.

 

Kjemikalier som brukes i avlusningsmidler, aktivt stoff (kg) per tonn brutto tilvekst

Year  Via feed (kg) Via bath (kg) Hydrogen peroxide* (kg)
2021 0.0006 0.014 8.72
2020 0.0001  0.00012 5.3
2019 0.000149  0.000030  2.5
2018 0.000023 0.000003 6.11
2017 0.000162 0.000076 1.83
2016 0.00160 0.000547 18.40
2015 0.00132 0.001361 50.45
2014 0.002474 0.003034 40.87
2013 0.00006 0.002321 4.35

Link

Policy: Medisinbruk