ANTIBIOTIKA - RETNINGSLINJER, MÅL OG RESULTATER

Lerøy Seafood Group unngår unødvendig bruk av alle antibiotika, inkludert MIAs, CIAs og HPCIAs, i produksjon av all fisk til konsum.

Vi tar sikte på å nå dette målet gjennom omfattende tiltak som involverer sykdomshåndtering, inkludert forebyggende operasjonell praksis, vaksinasjon av all fisk, tidlig diagnose og passende tiltak for å håndtere utbrudd.

Antibiotika blir sett på som den siste utveien, bare brukt i situasjoner der bruk har blitt nøye vurdert av veterinærer som nødvendig for å håndtere en bekreftet sykdomsrelatert situasjon.

Konsernets retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler er fullt ut i samsvar med WHOs (Worlds Health Organization) retningslinjer for bruk av medisinsk viktige antimikrobielle stoffer til matproduserende dyr (MIAs): https://www.who.int/publications/i/item/9789241550130  og WHOs liste over kritisk viktige antimikrobielle stoffer til humanmedisinen (CIAs): https://www.who.int/publications/i/item/9789241515528

Gruppen har spesifikasjoner for spesielle varemerker som forutsetter at det ikke brukes noen form for antibiotika i løpet av produksjonstiden. Disse spesifikasjonene er sertifisert av en tredjepart.

 

Hovedmål: 0 bruk av antibiotika

 

Bruk av antibiotika i konsernets produksjon av laks og regnbueørret var 0 (null) i 2021.

Risikovurdering og tiltak er på plass for å forebygge farer for våre ansatte knyttet til håndtering av medisiner (inkludert antibiotika), bl.a. med tanke på å hindre antibiotikaresistens.

POLICY: Medisinbruk

KPI:  Medisinbruk

Bruk av antibiotika er nær null i norsk havbruksnæring. Lerøy Seafood Group har en meget restriktiv politikk når det gjelder bruk av antibiotika, og bruk kan bare skje unntaksvis for å ivareta fiskehelsen.

Oversikt over antibiotikabruk