Lerøy Havfisk trålflåte fisker med bunntrål og fanger hovedsaklig fisk i Barentshavet og nord for Svalbard. Dette fisket regnes for å være et av de best regulerte fiskeriene i verden, og det meste er sertifisert av en uavhengig tredjepart (MSC) som bærekraftig fiske.

Bunntråling foregår i de samme områdene år etter år, mest i store dype eller allerede veletablerte felt og i felt med generelt lave nivåer av organisk materiale, med grus og sandbunn, hvor det er få sedimenter som binder CO2.

  • Norsk bunntråling foregår i stor grad i områder hvor det er lite sediment som binder CO2, som på grus- og sandbunn.
  • I norske farvann foregår fisket stort sett på store dyp, så i den grad sedimenter/CO2 virvles opp er det sannsynlig at dette blir liggende i dypet.
  • Norsk tråling foregår i de samme områdene, noe som reduserer den årlige effekten av mulig utslipp av CO2
  • Store havområder er allerede vernet i norsk økonomisk sone gjennom frivillig vern av områder hvor det tidligere ikke hadde vært trålvirksomhet (Greenpeace-avtalen) og Arktisavtalen.

For å minimere påvirkningen på havbunnen bruker Lerøy Havfisk gummispoler (bobbins) for å holde trålposen mot bunnen, gummispoler er mindre skadelige for havbunnen enn stålspoler. I tillegg bruker Lerøy Havfisk semipelagiske dører i stedet for bunntråldører, semipelagiske dører veier mindre og legger mindre kraft på havbunnen.

For å unngå å fange småfisk bruker Lerøy Havfisk et sorteringsrist, som sorterer småfisk ut av trålsekken. Ulike sensorer på posen gir indikasjon på hvor mye fisk som fanges.

Store havområder (mer enn 40 %) i norsk økonomisk sone er allerede frivillig vernet gjennom en avtale om å avstå fra fiske i områder hvor det tidligere ikke har vært trålaktivitet.

Vi har også forpliktet oss til ikke å øke trålaktiviteten i de sårbare områdene som blir tilgjengelig når isen trekker seg tilbake på grunn av klimaendringer, før forskning og forvaltning har kartlagt bunnforhold, sårbarhet og muligheter for bærekraftig fiske. Dette er et resultat av godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, fiskerinæringen og forvaltningen.