Beredskapsgruppen for konsernet består av:

 • Konsernsjef
 • Konserndirektør | COO Havbruk
 • Konserndirektør | COO VAP, salg og distribusjon
 • Teknisk sjef
 • Leder for ESG og kvalitet
 • Samfunnskontakt
 • Konserndirektør HR
 • Leder for innkjøp
 • Leder for IT-systemer

Kjernen, og de ansvarlig for beredskapsgruppen, består av konsernsjef og leder for ESG og kvalitet. De andre medlemmene inviteres til møter avhengig av temaene som skal diskuteres - Havbruk, VAP/salg, fiskeri eller bearbeiding. Beredskapsgruppen har hovedansvar, både internt og eksternt, for kommunikasjon og håndtering av eventuelle relevante utfordringer/kriser.

Beredskapsplaner utarbeides også lokalt. Alle anlegg har en lokal beredskapsgruppe hvis tilbakekalling skulle være nødvendig. Beredskapsgruppen består av personer som representerer alle deler av virksomheten.

 

Den typiske prosedyren for tilbakekalling av produkter består av følgende faser:

 1. Skriftlig forklaring på avvik
 2. Klassifisering:

Klasse I: Behov for informasjon

Klasse II: Andre feil/avvik i produktet

Klasse III: Produkter som representerer en helserisiko

 1. Varsle produsent og ledelse/beredskapsteam
 2. Sporingsprodukt og andre relevante parter
 3. Bekreft avvik, dvs. med ekstern kompetanse (lab)
 4. Gi beskjed til kunder og myndigheter
 5. Skriftlig forklaring på hva som skal tilbakekalles
 6. Lage plan for å håndtere logistikk
 7. Lage plan for å håndtere videre bruk/ødeleggelse
 8. Korrigerende tiltak for å forhindre gjentakelse

 

BEREDSSKAPSTEST/TILBAKEKALLING AV PRODUKTER

Hvert år utfører konsernet beredskapstester for å verifisere at sporbarhets- og tilbakekallingssystemet fungerer korrekt og effektivt. Vår tilbakekallingsprosedyre kan initieres og brukes når som helst. Det er viktig å lære opp ansatte og forbedre beredskapsprosedyrene for å sikre en effektiv tilbakekalling, hvis det skulle oppstå et reelt tilfelle av risiko for mattryggheten.

En tilbakekallingstest er en fiktiv sak knyttet til mattrygghet, som inkluderer: Foredlingsanlegg, slakteanlegg, oppdrett inkludert settefiskanlegg, fôrleverandør, underleverandører, myndighetene og kunder. Alle aktører må levere korrekt dokumentert informasjon. Det kontrolleres også om relevant nøkkelkontakt/kontaktinformasjon utenom åpningstid er oppdatert og korrekt.

Etter en tilbakekallingstest utarbeides et sammendrag av beredskapsgruppen og forbedringspunkter identifiseres og implementeres. En tilbakekalling har en tidsbegrensning på maksimalt 4 timer.

Kvalitetssjef ved produksjonsanlegget (QMP) sammen med kvalitetssjef ved salgsavdelingen (QMS) er ansvarlig for at alle tilbakekallinger utføres i henhold til prosedyren. QMP og QMS er også ansvarlige for korrekt personell, ekstern ekspertise og nødvendig dokumentasjon for gjenoppretting (analytiske rapporter, kvalitetssikringslogg, sporbarhetsinformasjon osv.).

I 2021 ble 42 tilbakekallingstester utført. Det ble ikke funnet alvorlige avvik.

Lenker

KPI:Product recall
POLICY: Food safety

 

Tilbakekalling

En tilbakekalling er når et produkt med defekter som bryter med mattryggheten, har nådd sluttforbrukeren og er fjernet fra markedet. En tilbaketrekning er et produkt med samme karakteristikk, men fjernes i forsyningskjeden før det har nådd forbrukeren.

Lerøy skal innhente informasjon som gjør at vi kan trekke tilbake eller tilbakekalle ethvert produkt fra markedet innen fire timer. I 2021 registrerte konsernet fem tilbakekallinger av Lerøy-produkter

Alle 5 hendelsene er relatert til små lokale partier der Listeria Monocytogenes ble påvist på spiseklare produkter. Tilbakekallingene ble utført som en forholdsregel siden risikoen for Listeria Monocytogenes over 100 CFU/g var til stede. Korrigerende tiltak er utført.

Produktene har nå enten redusert holdbarhet som sikrer at Listeria ikke overstiger 100 CFU, eller har "positive release", som betyr at produktene er på lager inntil listeria-analyse er dokumentert negativ før produktet når merket.

Lerøy har ikke avdekket manglende overholdelse av forskrifter og/eller frivillige koder i 2021.

Lenke

KPI:  Product recall