COMPLIANCE OG ETISKE RETNINGSLINJER

Lerøy Seafood Group (konsernet) har utviklet policy for å fremme og sikre etterlevelse av alle gjeldende lover og forskrifter.

Konsernet fastsetter og overvåker kontinuerlig etterlevelsesforpliktelser knyttet til sine forretningsaktiviteter og vurderer hvordan disse skal anvendes. Relevante compliance-krav tas i betraktning ved planlegging, implementering og vedlikehold av konsernets Compliance-forpliktelser samt ved vurdering av compliance-ytelsen.

Konsernet mener at en etisk forretningskultur er nøkkelen for å skape og opprettholde et bærekraftig selskap. Konsernet er forpliktet til å jobbe etisk, med integritet og alltid lovlig overalt hvor vi opererer og med alle vi gjør forretninger med.

Konsernet har utviklet Etiske retningslinjer som skisserer konsernets grunnleggende standarder og prinsipper for forretningsatferd og etikk, menneske- og arbeidsrettigheter, miljø, anti-korrupsjon og bestikkelser, varsling og beskyttelse av personvern. Vi krever at både våre ansatte og våre leverandører respekterer, støtter og overholder retningslinjene der det er aktuelt.

Etiske retningslinjer supplerer våre verdier som definerer vår atferd på jobben. For å verifisere om og i hvilken grad Konsernets Etiske retningslinjer blir fulgt av konsernets leverandører, blir de bedt om å svare på en undersøkelse som krever at leverandørene forklarer i detalj hvordan retningslinjene brukes og etterleves. Undersøkelsen har spørsmål som tar for seg temaer som selskapsstyring, sertifiseringer, digital infrastruktur og cybersikkerhet, forsyningskjede, bærekraftspraksis, menneske- og arbeidsrettigheter og andre fagspesifikke krav.

Alle ansatte skal kunne anvende prinsippene fastsatt i etiske retningslinjene og skal ha mottatt opplæring i bruk av Etiske retningslinjer og forretningsetikk for å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål og etiske utfordringer. Alle nyansatte må gjøre seg kjent med retningslinjene og konsernets verdisett. Alle ansatte inviteres til å besøke og gjennomgå retningslinjene årlig.

Etiske retningslinjer gjennomgås av styret årlig. Det er et fast agendapunkt på det første styremøtet hvert år. Retningslinjene gjennomgås for å evaluere dens relevans og hensiktsmessighet med hensyn til organisatoriske kontekstendringer, sosial utvikling, spesielle saker samt tilbakemeldinger fra relevante interessenter.

Konsernet har nulltoleranse for korrupsjon. Eliminering av korrupsjon er definert som en av prioriteringene til konsernet. Implementering av anti-korrupsjonstiltak er en integrert del av vårt samfunnsansvar og beskytter vårt omdømme og interessene til våre interessenter.

Konsernet har signert FNs Global Compact og har forpliktet seg til både å unngå korrupsjon, samt å utvikle retningslinjer og implementere tiltak for å håndtere korrupsjon internt og innenfor vår verdikjede.

Alle våre ansatte og arbeidere har mottatt opplæring i våre Etiske retningslinjer som blant annet inkluderer informasjon om konsernets anti-korrupsjonspolicyer og prosedyrer.

Alle våre leverandører er informert om og må følge våre Etiske retningslinjer, og de forventes å drive virksomheten sin på en etisk og måte, samt opptre med integritet i samsvar med internasjonale og lokale lover og standarder for antikorrupsjon og bestikkelser.

Alle selskaper i konsernet gjennomfører detaljert compliancerapportering kvartalsvis. Rapporteringen dekker spørsmål som brudd på lover og regler, personvern og beskyttelse av persondata, etiske retningslinjer, varsling, bekymringer angående kunder, kredittpolicy, potensielle korrupsjonssaker og andre problemstillinger. Ved uoverensstemmelser iverksettes relevante tiltak. Tiltakene som iverksettes er avhengig av avvikets art og alvorlighetsgrad.

Ansatte og arbeidere er pålagt å etterleve Etiske retningslinjer og kan foreslå endringer og oppdateringer av retningslinjene. Hvis det er hensiktsmessig og nødvendig, retningslinjene endres, oppdateres eller nyanseres i tilfelle det er behov for mer klarhet om hvordan en utfordring skal håndteres eller løses.

Compliance- og forretningsatferd bekymringer kan også rapporteres anonymt via en uavhengig varslingskanal.

I 2021 var det null bekreftede tilfeller av korrupsjon, og ingen ansatte ble avskjediget eller disiplinert for korrupsjon.
Det var ingen bekreftede hendelser der forretningsforholdet ble avsluttet eller ikke fornyet grunnet brudd relatert til korrupsjon. Det ble ikke reist offentlige rettssaker angående korrupsjon mot organisasjonen eller de ansatte/arbeiderne i rapporteringsperioden.

Antall registrerte korrupsjonssaker i 2021: 0

Gruppen støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere, men engasjerer seg i offentlig debatt når det er i gruppens interesse.

Det skal gjøres alt for å ivareta lokale, regionale og globale miljøaspekter. Aspekter rundt dyrevelferd skal også tas i betraktning.
Leverandøravtaler skal inneholde krav om at prinsippene i Etiske retningslinjer følges. Spesiell forsiktighet må utvises ved engasjement av mellommenn og fasiliteringsbetalinger.

Ved anskaffelser skal interessekonflikter identifiseres, vurderes og håndteres i henhold til retningslinjer og fullmakter.
Hvordan ulike saker følges opp vil avhenge av sakstype, omfang og alvorlighetsgrad. Ulike saker vil bli fulgt opp med tiltak av daglig leder, konserndirektør for segmentet eller av konsernsjef. Varslingssaker meldes til konsernledelsen og styret.

 

  2021 2020 2019
Tilbakemelding fra interessenter (antall) 54 27 14
Bøter (antall) 1 6 4