Konsernet jobber kontinuerlig for å sikre et diskrimineringsfritt miljø, der alle ansatte behandles likt, uavhengig av kjønn, opphav, etnisitet, hudfarge, språk, religion eller personlige filosofi.

Et av konsernets mål er å tilby en arbeidsplass uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Virksomheten vil tilrettelegge for individuelt tilpassede arbeidsplasser og arbeidsoppgaver (der det er mulig) for ansatte eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.

Konsernet har alltid lagt vekt på individuelle ferdigheter, prestasjoner og ansvar i rekrutteringspolitikk og lønnssystem. Videre sikrer konsernet til enhver tid like arbeidsmuligheter og rettigheter for alle ansatte, både menn og kvinner. Konsernet har et internasjonalt arbeidsmiljø og en rekke av våre ansatte har tverrkulturell bakgrunn.

Konsernet har de siste årene sett en økning i kvinneandelen i tidligere tradisjonelle «mannsdominerte» yrker, som havbruk og viltfiske. Vi ser samme trend i ulike studieretninger for sjømatnæringen. Dette vil lede veien for en bedre kjønnsbalanse i fremtiden.

Lerøy opplever at kjønnsbalansen er positiv for arbeidsmiljøet. Konsernet har de siste årene sett en økning i kvinneandelen i selskapene, og har som mål å øke kvinneandelen ytterligere i årene som kommer.

  2021 2021 2020 2020 2019 2019
  % Menn % Kvinner % Menn % Kvinner % Menn % Kvinner
Styret 57 43 57 43 57 43
Revisjonsutvalget 50 50 50 50 50 50
Ledere med personalansvar 77 23 80 20 - -

Totalt antall mannlige/kvinnelige ansatte
63 37 63,5 36,5 65 35
Ledere (på konsernnivå) med ansvar for personal 76,55 23,44 82,93 17,07 70,63 24,38

 

Konsernet satser på å tiltrekke kvinnelige ansatte for å øke kvinneandelen i selskapet.

 

ANTALL KVINNER OG MENN I ULIKE LAND

  Norge Frankrike Sverige Finland Portugal Spania Italia USA Tyrkia Nederland Danmark Totalt
Menn 2475 89 168 16 41 209 10 4 33 204 203 3452
Kvinner 924 83 85 20 14 332 8 2 37 268 250 2023

 

Like muligheter_ansatte