Styrk våre ansatte

Bærekraftig verdikjede

Konsernet er et selskap involvert i globale forretnings- og arbeidsforhold med mer enn 6000 direkte leverandører over hele verden. Vi stiller strenge sosiale og miljømessige krav til oss selv så vel som våre leverandører og underleverandører.

Konsernets mål er å bidra til å forbedre menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern i konsernet, i forhold til våre leverandører og underleverandører, og i forhold til handelspartnere.

Miljømessige og sosiale aspekter skal ivaretas gjennom hele produksjons- og distribusjonskjeden, fra produksjon av råvarer til salg, og skal ikke være begrenset til konsernets egen virksomhet.

Ved bruk av eksterne leverandører og underleverandører er det viktig at vi informerer dem om våre retningslinjer for helse og sikkerhet og at vi sørger for at våre sikkerhetsrutiner følges av eksterne parter som er involvert i vår virksomhet.

I situasjoner som involverer ansatte med ulik språk og kulturell bakgrunn, kan det være vanskelig å skape en felles sikkerhetskultur med god etterlevelse. Det er derfor viktig å sikre god kommunikasjon for å oppnå full forståelse for de gjeldende sikkerhetsrutinene.

Link

POLICY: Innkjøp

KPI: Leverandørevaluering

Mann på havbruksanlegg

 

Leverandørinvolvering

I konsernet er leverandører en integrert del av vår virksomhet og vi har en forpliktelse til å sikre at våre leverandører handler i henhold til konsernets styrende dokumenter. Ved å implementere en strukturert og standardisert leverandørstyring kan vi verifisere at våre leverandører overholder våre krav og om nødvendig sette i gang korrigerende tiltak. Som kjøper har vi et etisk ansvar for å sikre at våre leverandører handler i samsvar med relevante lover og regler.

Leverandører, inkludert underleverandører, blir bedt om å følge de høyeste bransjestandardene, og det er en forutsetning at lover og regler følges. Med hensyn til matleverandører jobber vi mot 100 % oppnådd GFSI-sertifisering for mattrygghet. I konsernet er leverandørrevisjoner et verktøy for å utvikle samarbeid og sikre kontinuerlig forbedring mellom selskapene i konsernet og våre leverandører, og et krav for å sikre etterlevelse.

Som en av de største arbeidsgiverne langs kysten av Norge har konsernet lokale leverandører som er verdifulle bidragsytere til vår virksomhet. Vi setter stor pris på mangfoldet i forsyningskjeden vår og jobber kontinuerlig med å utvikle en lokal tilstedeværelse i nærheten av virksomheten vår.

Som en ansvarlig innkjøper har konsernet utviklet en risikobasert tilnærming til leverandørstyring for å sikre at våre forsyningskjeder er bærekraftige og robuste. Vi påvirkes av interne og eksterne faktorer som spenner fra biologisk mangfold til politiske risikoer, og vi analyserer og fokuserer derfor på å forstå disse faktorene.

 

Leverandørevaluering – Risikostyring i leverandørkjeden

 Konsernet er et selskap involvert i globale forretnings- og arbeidsforhold med leverandører og underleverandører over hele verden.

Vi har jobbet tett med flere av våre leverandører i flere tiår. Lerøy stiller krav til alle leverandører. Leverandørene er informert om og kjent med våre krav.

Som konsern er vi bevisst vårt ansvar for å kontrollere at våre leverandører er kjent med lovkrav, våre etiske retningslinjer, arbeid mot lavere utslipp, strategi og rutiner for helse- og sikkerhetsstyring og mattrygghet blant andre kriterier.

For å kunne screene alle våre leverandører, vurdere høyrisikoleverandører og ta ansvar for å jobbe med kontinuerlig forbedring med våre leverandører, har konsernet utviklet et leverandørevalueringssystem.

I systemet blir nye leverandører kategorisert og risikovurdert etter omsetning, kritikalitet og opprinnelsesland for å identifisere de som har størst risiko for potensielle brudd. Nye leverandører med størst risiko gjennomgår en elektronisk vurdering der de må gi en detaljert forklaring og beskrivelse av sin:

 • Styringspraksis
 • Eksterne sertifiseringer
 • IT- og cybersikkerhetstiltak
 • Leverandørkontroll
 • Bærekraftspraksis
 • Arbeidsmiljøledelse
 • Sosiale og miljømessige kriterier
 • Relevante leverandørspesifikke vurderingskriterier.

 

Ut fra kriteriene kan leverandørene oppnå maksimalt 100 poeng. Basert på poengsummen er leverandørene risikokategorisert som grønn (lav risiko), oransje (middels risiko) og rød (høy risiko)Red

 • Høy risiko <50 poeng
 • Oransje - Middels risiko 50-80 poeng
 • Grønn - Lav risiko <80 poeng

 

Nye leverandører identifisert som høyrisiko, som ikke oppfyller kravene, anses som ekskludert eller er pålagt å gjennomføre korrigerende tiltak i henhold til Lerøys kvalitetsstyringssystem.

I tillegg vil Lerøy årlig gjøre et utvalg av eksisterende leverandører som skal vurderes etter et spesielt relevant tema.

På transportleverandører har Lerøy signert en samarbeidsavtale med andre sjømatleverandører om en felles revisjonsordning. Et tredjepartssertifiseringsorgan vil utføre en fysisk revisjon på stedet på transportselskaper som er evaluert med høy risiko.

 Lerøy leverandørevalueringssystem

 • Oversikt og kategorisering av leverandører på selskapsnivå
 • Risikovurdering og risikokategorisering av leverandører på selskapsnivå
 • Screening og evaluering av leverandører

Målet er å screene alle nye leverandører ved å bruke miljømessige og sosiale kriterier. I 2021 ble 11,5 % av nye leverandører screenet ved å bruke miljømessige og sosiale kriterier:

Sosiale kriterier vurdert

 • Styringspraksis
 • Helse- og sikkerhetsstrategi, mål, risikovurderingspraksis, opplæringsprogrammer
 • Rettferdige arbeidsforhold, like muligheter, organisasjonsfrihet
 • Varslingspraksis
 • Leverandørkjede og oppfølging og ledelsespraksis

Miljømessige kriterier vurdert

 • Bærekraftsstrategi og -mål
 • Mål for karbonfotavtrykk og reduksjon av karbonfotavtrykk
 • Bærekraftsrapporteringspraksis

 

  Mål 2021 2020 2019
Andel nye leverandører som ble screenet etter miljøkriterier 100% 11,5% n/a n/a
Andel nye leverandører som ble screenet ved hjelp av sosiale kriterier 100% 11,5% n/a n/a