Styrk våre ansatte

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Konsernet har et høyt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) prosedyrer og etterlevelse av disse. Tiltak for å beskytte og ivareta alle ansatte er avgjørende for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Dette er en evigvarende prosess som fører oss videre til vår visjon om null skader.

Konsernet har utviklet et eget avviksrapporteringssystem hvor alle skader, nestenulykker og ulykker blir registrert og fulgt opp med en rotårsaksanalyse. Konsernet bruker disse resultatene til å forbedre og forhindre at skader oppstår igjen, samt fremheve områder som krever ytterligere oppmerksomhet.

Noe av det viktigste for oss er å registrere nestenulykker slik at vi kan forhindre at skader oppstår.

Vi har som mål å ha null skader på arbeidsplassen og vil aldri gå på akkord med våre ansattes sikkerhet.

Sikkerhetsobservasjoner

Ingen vil at noen skal bli skadet i arbeidet eller pådra seg sykdom skyldes arbeid eller forholdene på arbeidsplassen. Det er nødvendig å ha oversikt over risikoen som virksomheten medfører, og iverksette tiltak for å hindre at noen kommer til skade eller blir syke.

HMS-prosedyrer og risikoanalyser er essensielle og lar oss organisere arbeidet slik at vi kan forebygge så mange arbeidsrelaterte skader som mulig.

Antall skader med fravær 123
Antall skader uten fravær 144
Nestenulykker

 

Vi jobber innenfor en rekke HMS-relaterte områder:

  • Opplæring og informasjon
  • God ergonomi på arbeidsplassen
  • Rullende arbeidsoperasjoner
  • Bedriftshelse
  • Ulike former for organisert opplæring
  • Forebyggende arbeid
  • Risikoanalyse

Lerøy har høyt fokus på å få ned sykefraværet og jobber aktivt for å forebygge sykefravær.

Andel virksomheter med arbeidsmiljøutvalg med tillitsvalgte (%) 83.

Risikovurdering gjennomført i forhold til fare at de ansatte skal få antibiotikaresistens: Ja.

Sykefravær

 

Arbeidsrelaterte skader med og uten fravær (H2-verdi)

H2- skade defineres som det totale antallet arbeidsrelaterte personskader. H2-skader utgjør dermed summen av arbeidsrelaterte skader både med og uten fravær.

H2-verdien viser frekvensen av totalt antall arbeidsrelaterte skader med og uten fravær per million arbeidede timer.

Formel for utregning av H2-verdi:

Total arbeidsskadefrekvens = (Antall skader med og uten fravær x 1 000 000)/totalt antall arbeidstimer

H1 tall

Dødsulykker

Dødsfall i forbindelse med arbeid: Dødsfall i forbindelse med arbeid defineres som en plutselig arbeidsrelatert hendelse eller påvirkning som leder til død innen ett år etter hendelsen eller påvirkningen.

Antall dødsulykker 1

 

Kategori 2021 2020 2019
Total registrerbar hendelsesrate (antallet arbeidsrelaterte personskader) og skadefrekvensutvikling* 33,25 36,48 31,18
Dødsfall i forbindelse med arbeid 1 0 1

 

*Beregningen inkluderer skader både som følge av og ikke medført fravær fra arbeidet.

 

Lenke:

KPI: Arbeidshelse og sikkerhet