Hopp til hovedinnholdet

Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Vedtatt på generalforsamlingen i Lerøy Seafood Group ASA den 26.05.2021.

1 GENERELT

Disse retningslinjer er utarbeidet av styret i Lerøy Seafood Group ASA («Selskapet» eller «Lerøy») i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for Selskapets ledende personer.

Lederlønnen er viktig instrument for å harmonisere konsernets interesser med de ledende personers interesse. Aksjeeierne er derfor gitt innflytelse over lederlønnen i Selskapet gjennom offentliggjøringen og godkjenningen av disse retningslinjene.

Overordnede prinsipper for lederlønnen er at den skal være egnet til å tiltrekke og beholde dyktige ledere uten at den skal være lønnsledende i forhold til bransjen, og uten at det variable lønnselementet utgjør en så stor andel av den totale lønnskompensasjonen at det kan gi uheldige insentiver og kortsiktighet. Selskapets lønnssystem skal være forståelig og akseptabelt.

2 FORRETNINGSSTRATEGI, LANGSIKTIG INTERESSE OG ØKONOMISK BÆREEVNE

Lerøy sine verdier åpen, ærlig, ansvarlig og skapende skal være grunnlaget for konsernets daglige operasjoner, men også i den evigvarende strategiske forretningsutviklingen som kreves for å nå vår visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig sjømat. Dette langsiktige fokuset reflekteres også i Selskapets økonomiske bæreevne.

Det å være en ledene aktør i en global næring og ivareta Selskapets langsiktige interesser, er nært knyttet til Selskapets evne til å rekruttere, utvikle og beholde ledende ansatte. Menneskene i Lerøy er konsernets viktigste ressurs. Lerøy skal være en anerkjent og attraktiv arbeidsgiver i sjømatnæringen som tiltrekker seg ansatte med riktig kompetanse, der vi lykkes i å bygge en lærende og dynamisk organisasjon hvor ansatte trives, utvikles og i felleskap løser våre kunders behov og fremtidens utfordringer.

3 VIRKEOMRÅDE

Disse retningslinjer gjelder for ledende personer i Lerøy Seafood Group som definert allmennaksjeloven § 6-16a. For Lerøy inkluderer dette ledergruppen i konsernet («ledende ansatte») og medlemmer av konsernets styre. Godtgjørelse til andre ansatte enn de ledende ansatte, omfattes ikke av disse retningslinjene.

Lerøy har etablert en godtgjørelsesordning som skal generelt stimulere til måloppnåelse og samtidig fremme god risikostyring, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. Konsernets langsiktige interesser og økonomiske bæreevne skal ivaretas. Generelt for godtgjørelsesordningen gjelder også at den skal være basert på lik lønn for mannlige og kvinnelige ansatte for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Selskapets godtgjørelse skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Selskapet foretar årlige gjennomganger av praktiseringen av godtgjørelsesordningen, og Selskapets skriftlige rapport gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner.

4 NÆRMERE OM GODTGJØRELSE SOM KAN TILDELES ELLER MOTTAS AV LEDENDE
PERSONER

4.1 Godtgjørelse til medlemmer av styret

Godtgjørelse til styremedlemmer foreslås av Selskapets valgkomité og vedtas av generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-10. Styrets medlemmer har ikke ordning for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i Selskapet. For dagens styreleder utbetales ikke godtgjørelse i form av innberetningspliktig honorar. Selskapet blir fakturert for denne tjenesten samt konsulent honorar fra konsernspissen Laco AS, hvor styreleder er ansatt.

4.2 Godtgjørelse til ledende ansatte

Når det gjelder godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte, legger Selskapet i hovedsak vekt på fastlønn som
virkemiddel og benytter i begrenset grad variabel godtgjørelse. Lederlønnen skal være konkurransedyktig, slik at
Selskapet kan tiltrekke og beholde de mest attraktive lederne. I den faste godtgjørelse til ledende ansatte inngår:

  • Basislønn:

Basislønn fastsettes med utgangspunkt i stilingens ansvar, kompleksitet, kompetanse og ansiennitet. Basislønnen
skal normalt være hovedelementet i lønn.

  • Bonusordning:

Bonus er i utgangspunktet en overskuddsdeling der ledelsen skal honoreres for sine bidrag til Selskapets
langsiktige inntjening og utvikling. Formålet med Lerøy sin bonusordning er å stimulere til stadig utvikling av
Lerøy sin verdiskaping, vekst og resultater, slik som definert i Selskapets strategi.

Bonusvurderingen fastsettes skjønnsmessig og årlig basert på en helhetsvurdering av fem komponenter, den

ledende ansattes verdiskapning, innsats, resultater, verdier, holdninger og atferd, sett opp mot stillingens definerte
mål, oppgaver og tilgjengelige ressurser.

Ved utgangen av måleperioden skal det avgjøres i hvilken grad kriteriene for betaling av bonus er oppfylt. Denne
vurderingen skal baseres på en evaluering av kriteriene slik de er beskrevet ovenfor og i bonusordningene til de
ledende ansatte. Se også nærmere under punkt 4.3.

Utbetalt bonus for ledende personer kan utgjøre inntil en årslønn.

Selskapet har ingen ordninger for tilbakebetaling av variabel godtgjørelse. Styret kan årlig gjøre endringer eller
avvikle bonusordningen.

 

  • Annen godtgjørelse:

Pensjonsordninger:
Lerøy Seafood Group ASA har en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Grunnlaget for premieinnbetalingen er begrenset oppad til maksimalt 12 G (G=Folketrygdens
grunnbeløp) per år. Ledende ansatte i konsernet er medlemmer av Selskapets kollektive pensjonsordning frem til
oppnådd pensjonsalder som er satt til 70 år, og har ikke særskilte avtaler som inkluderer førtidspensjonering eller
tilleggspensjon. Selskapet kan imidlertid inngå slike avtaler i fremtiden.


Etterlønnsordninger:
Selskapet benytter som utgangspunkt ikke etterlønn utover lønn i oppsigelsestid gjeldende for det antall måneder
som er foreskrevet i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Etterlønn kan imidlertid, for alle involverte parter, være et
godt alternativ i enkelte sammenhenger. Etterlønn kan derfor benyttes i ekstraordinære tilfeller, imidlertid
begrenset til to årslønner.


Andre særskilte ytelser:
Ledende ansatte kan tildeles andre særskilte ytelser som er vanlig for sammenlignbare stillinger, for eksempel fri
telefon, hjemme-pc, fri bredbåndsoppkobling, aviser, firmabil/bilordning og parkering.
Opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen:
Selskapet gir per i dag ikke andre former for godtgjørelse til ledende personer i form av opsjoner eller som er
knyttet til aksjer i Selskapet eller aksjekursen.

Aksjekjøpsprogrammer:
Lerøy kan vurdere aksjesparingsprogram for alle ansatte, og hvor ansatte kan gis rett til å tegne et begrenset antall
aksjer til rabattert pris.

 

4.3 Fastsettelse av kompensasjon og tildeling av variable ytelser

Kompensasjon til konsernleder fastsettes årlig av styreleder etter fullmakt fra styret. Kompensasjon til de enkelte medlemmene av konsernledergruppen fastsettes av konsernleder i samråd med styrets leder. Styret skal orienteres om lønnsfastsettelsen i etterkant av fastsettelsen.

Generelle ordninger for tildeling av variable ytelser, herunder bonusordninger, fastsettes av styret. Konsernleder tildeler insentiv ordninger og andre ytelser til konsernets ledelse innenfor rammene av de ordningene som styret har fastsatt.

Selskapet har ikke eget kompensasjonsutvalg.

Selskapene i Lerøy Seafood Group skal følge hovedprinsippene for lederlønnspolitikken og lønnssystemet i konsernet. Det er et mål og koordinere lønnspolitikken i konsernet og de ordningene som benyttes for variable ytelser.

4.4 Lønn og ansettelsesvilkår

Selskapet ønsker å opprettholde dagens ordning for lønn og ansettelsesvilkår for ledende ansatte. Dette er hensyntatt ved utforming av retningslinjene, slik at retningslinjene i stor grad beskriver hvordan lønns og ansettelsesvilkår er for
ledende ansatte pr i dag.

5 ÅRLIG LØNNSRAPPORT

Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en lønnsrapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som fattes av disse retningslinjene.

Revisor skal før lønnrapporten behandles av generalforsamlingen kontrollere at lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter gjeldende regelverk. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over lønnsrapporten. Lønnsrapporten i det påfølgende år skal redegjøre for hvordan resultatet av generalforsamlingens avstemning ved forrige generalforsamling er hensyntatt.


6 AVVIK FRA RETNINGSLINJENE

Styret kan i ekstraordinære tilfeller i tilknytning til vesentlige selskapshendelser som krever ekstraordinær innsats de ledende ansatte, beslutte å fravike disse retningslinjene. Begrunnelsen for slikt avvik må være saklig motivert i hensynet til aksjonærenes felles interesse i å beholde og insentivere nøkkelpersoner i ekstraordinære situasjoner.

Avvik må vurderes av styret som nødvendig i den aktuelle situasjonen og for den aktuelle ledende ansatte. Et eventuelt avvik skal begrunnes skriftlig og fremgå av den årlige lønnsrapporten som fremlegges generalforsamlingen for rådgivende avstemning det påfølgende år. Styret kan ikke avvike retningslinjene når det gjelder godtgjørelse til styrets medlemmer. Slikt avvik må eventuelt foreslås og fremlegges for generalforsamlingen for alminnelig avstemning.


7 ENDRING AV RETNINGSLINJENE

Ved endring av retningslinjene skal vesentlige endringer beskrives i nye oppdaterte retningslinjer som generalforsamlingen godkjenner. Selskapet skal ved endringer hensynta aksjonærenes syn og avstemming over retningslinjene. Retningslinjene skal fremlegges for generalforsamlingen til godkjennelse minst hvert fjerde år.


8 OFFENTLIGGJØRING

Disse retningslinjer skal dateres dagen for generalforsamlingens godkjennelse, og gjøres tilgjengelige på Selskapets nettside sammen med resultatet av avstemningen.