Vår historie

Konsernet Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet da fiskerbonden Ole Mikkel Lerøen (1879-1966) solgte levende fisk på fisketorget i Bergen. Lerøen slepte fisken i fiskekister etter robåten, en rotur på mellom seks og tolv timer, alt etter vind- og strømforhold. Aktivitetene til fiskerbonden utviklet seg gradvis til å omfatte detaljutsalg i Bergen, omsetning av levende skalldyr og en gryende eksportforretning.


I 1939 etablerte to av hans ansatte, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, grossisten og sjømateksportøren Hallvard Lerøy AS. Etter hvert investerte selskapet i anlegg for mottak av pelagisk fisk og hvitfisk, samt havbruk. Svake resultat og tynn kapitalisering på slutten av 1980-tallet og i starten av 90-tallet, gjorde at selskapet avviklet mottaksaktivitetene og solgte daværende eierinteresser innen havbruk. Dette for å sikre hovedaktiviteten, nemlig grossist - og eksportvirksomheten.


I 1994 gjennomførte selskapet sin siste kriseemisjon og startet arbeidet med å reetablere en sunn forretning. Den gangen ble egenkapitalen verdsatt til 20 millioner kroner før emisjonen på fem millioner kroner. Vekstmulighetene innenfor havbruk sammenholdt med økte kundekrav, og gjorde at konsernets forretningside og strategi måtte endres radikalt.

Frem til 1997 var konsernet et familieeid selskap, men i 1997 ble det for første gang gjennomført en rettet emisjon mot finansielle investorer. Formålet var å utvikle konsernet gjennom hele verdikjeden, og ta del i den kommende konsolideringen av havbruksnæringen.


I juni 2002 ble konsernet notert ved Oslo Børs. Børsnoteringen sikret Lerøy tilgang til kapitalmarkedet og derved strategisk finansiell handlefrihet. God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt og helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag.

God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt og helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag.

 

I overgangen til årtusenskiftet var store deler av havbruksnæringen sterkt underkapitalisert, preget av manglende risikostyring og kortsiktig tenkning. Dette var lite forenlig med de krav som stilles til aktører i havbruksnæringen. Lerøy Seafood Group var i en god posisjon da vi i august 2003 kjøpte det som den gangen hadde navnet Nye Midnor AS og som i dag utgjør brorparten av Lerøy Midt AS. Konsernet kjøpte opp Lerøy Aurora AS i 2005, Fossen AS og resterende aksjer i Hydrotech- Gruppen AS i 2006, Lerøy Vest i 2007 gjennom fusjon og tok majoritetsposisjonen i Sjøtroll Havbruk AS i 2010. Oppkjøp og deling av Villa Organic ble gjennomført i år 2014. De nevnte selskapene samt en del mindre oppkjøp er, sammen med dyktig lokal ledelse, utviklet gjennom organisk vekst til å bli verdens nest største produsent av atlantisk laks og ørret.


Løpende har konsernet investert betydelig innen bearbeiding av sjømat. I tillegg til å skape større produktbredde og tilgang til nye markeder, gir investering i videreforedling større handlingsrom for salg av egenprodusert laks og ørret. Satsingen startet for alvor i 2002 gjennom investering i røkerikapasitet i Sverige (Lerøy Smøgen). I 2005 ble det investert i et anlegg for bearbeiding av hvitfisk på Bulandet (Bulandet Fiskeindustri) for å gi enda større produktbredde.

I 2006 utvidet konsernet anlegget for foredling av laks og ørret på Osterøy (Lerøy Fossen).


I 2012 ervervet Lerøy Seafood Group 50,1 prosent av aksjene i det nederlandske sjømatselskapet Rode Beheer BV Group. Etter dette har konsernet utvidet kapasiteten ytterligere ved samtlige eksisterende anlegg.


Det er en økende grad av utflytting av produksjon fra Norge til lavkostland i industrien, men til tross for dette har Lerøy investert betydelige beløp i Norge – senest gjennom utbygging og dobling av kapasiteten ved anlegget på Osterøy utenfor Bergen i 2014. Bearbeidingsvirksomheten sysselsetter i dag 510 personer. Av disse arbeider 176 personer i Norge.


Ambisjonen om å øke etterspørselen etter sjømat gjennom nye produkter til stadig nye markeder har alltid vært drivkraften bak konsernets satsning i segmentet Salg og distribusjon. Lerøy omsetter ikke bare egenprodusert laks og ørret, men har en betydelig aktivitet i samarbeid med tredjepart. Dette sikrer konsernet en stor produktbredde innenfor sjømat.


I senere år har konsernet investert betydelig i fabrikk-kapasitet for å kunne være med på å drive «revolusjonen» innen distribusjon av fersk sjømat. Disse investeringene går under betegnelsen «fish-cuts» og er bearbeidingsenheter der nærhet til konsument er helt sentralt. Distribusjon av fersk sjømat krever kvalitet i alle ledd, fleksibilitet, kontinuitet i leveranser og høy servicegrad. Konsernet har i dag en rekke «fish-cuts» i store deler av Europa og selger til mer enn 70 ulike land over hele verden.

Salgs- og distribusjonsvirksomheten sysselsetter i dag 830 personer. Av disse jobber 398 i Norge.


2016 vil bli husket som et av de viktigste årene. Da kjøpte konsernet Havfisk og Norway Seafood Group – to av Europas største selskaper innen fangst og foredling av hvitfisk. Gjennom denne investeringen får Lerøy muligheten til å ta fatt på en ny og spennende utvikling der fangst og videreforedling av hvitfisk blir en del av vår verdikjede. Lerøy er dermed et helintegrert selskap med styring og kontroll på alt av sjømatprodukter fra hav til konsument.


Helt siden starten har konsernet vært en pionerbedrift innen norsk og internasjonal sjømatnæring. Hovedfokus har alltid vært på utvikling av god sjømat, og svært ofte har konsernet vært først ute i nye markeder, eller først ute med å kommersialisere nye fiskearter. Det er viktig for konsernet å være en innovatør, gjerne i samarbeid med sluttkunden – dette gjelder både innenfor produktutvikling, logistikk og distribusjon. Pionerånden er fortsatt høyst levende.

 Norsk sjømatpioner siden 1899