Generalforsamling

Alle aksjonærer har rett til å fremsette forslag til dagsorden, samt til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til norsk selskapslovgivning kreves fysisk tilstedeværelse av aksjonærene eller deres fullmektiger for å kunne avgi stemme. Videre kan det bare stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn.

Den årlige generalforsamlingen holdes normalt i mai. Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank.

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og styrets forslag til utbytte. Videre velger generalforsamling styre. Generalforsamlingen behandler også andre saker som i henhold til norsk lov hører under generalforsamlingen.

 

Generalforsamling 2017

Innkalling til generalforsamling
Saker på dagsorden
Valgkomiteens innstilling
Protokoll

 

Tidligere generalforsamlinger.