Valgkomité

I vedtektene for Lerøy Seafood Group er det beskrevet i §5, andre avsnitt, at selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som skal velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Det er valgkomiteen som skal utarbeide forslag til aksjonærvalgt styresammensetning og gi sin innstilling til generalforsamlingen.

Valgkomiteens medlemmer er Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen. Selskapet har ikke utarbeidet spesifikke retningslinjer for valgkomiteen, men valgkomiteens sammensetning er slik at hensynet til aksjonærfellesskapet er ivaretatt ved at flertallet i komiteen er uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte, samt at selskapets vedtekter også angir de ytre rammene for komiteens arbeid.

Valgkomiteen foreslår honorar til styrets medlemmer, mens generalforsamlingen beslutter honorar til medlemmene i selskapets styre og valgkomité.

Det er lagt til rette for at valgkomiteen har kontakt med aksjonærer, styremedlemmer og daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater, og for at aksjonærene kan foreslå kandidater overfor komiteen.

Valgkomiteens innstilling inngår i saksdokumentene til generalforsamlingen, som gjøres tilgjengelige innen 21-dagersfristen for innkalling til generalforsamling.

Innspill til valgkomiteen

Alle aksjeeiere kan fremme forslag til valgkomiteen om aktuelle kandidater til selskapets styre og andre aktuelle verv.