Vedtekter
Vedtekter for Lerøy Seafood Group ASA (Sist endret 3.juni 2016)

§1
Selskapets navn er Lerøy Seafood Group ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

§2
Selskapets forretningskontor er i Bergen Kommune.

§3
Selskapets formål er erverv og forvaltning av aksjer, samt hva hermed står i forbindelse.

§4
Selskapets aksjekapital er NOK 59 577 368. Fordelt på 59 577 368 aksjer a NOK 1,-, hver fullt innbetalt og pålydende navn.

§5
Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapet tegnes av ett styremedlem og administrerende direktør i felleskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Valgkomiteen skal utarbeide forslag til aksjonærvalgt styresammensetning og gi innstilling til generalforsamlingen om valg av styre. Om mulig skal valgkomiteens innstilling sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamling.

§6
Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte
balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Andre saker som i henhold til lov hører undre generalforsamlingen.

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten, skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§7
Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§8
For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.