Verdikjeden

Fra fjord til bord

Med utgangspunkt i fiskeri og havbruk leverer våre 3 800 ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider hver eneste dag.

Lerøy er aktive i alle deler av produksjonen av laks, ørret, hvitfisk og skalldyr. Det vil si at vi i tillegg til å drive fangst og havbruk pakker og foredler fisk ved fabrikkene våre samt leverer tusenvis av ulike produkter til butikker, restauranter, kantiner og hoteller – til over 70 ulike land verden over.

En viktig del av Lerøy Seafood Groups strategi er å være en helintegrert leverandør av selskapets hovedprodukter, og virksomheten utøves som nevnt gjennom en rekke dattersel­skaper i Norge og internasjonalt.

Lokalt selskap – globalt perspektiv
Konsernet rapporterer i tre segmenter:

  • Havbruk
  • Villfangst/hvitfisk/VAP (Value Added Processing)
  • Salg og distribusjon.

Konsernet ser på seg selv som et lokalt selskap med et globalt perspektiv, og skal være en virksomhet med lokal forankring på de stedene vi driver virksomhet. På den måten bidrar vi i alle lokalsamfunn uavhengig av region og nasjonalitet.

Havbruk
I segmentet havbruk ligger konsernets aktiviteter innen produksjon av laks og ørret, herunder slakting, samt en økende andel filetering. Konsernets selskaper i dette seg­mentet, Lerøy Aurora, Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll, er betydelige arbeidsgivere langs norskekysten og skal være synlige og deltakende aktører i alle regionene de opererer i.

Villfangst/hvitfisk/VAP
Segmentet villfangst og hvitfisk består av virksomheter som ble kjøpt opp i 2016. Da ble Lerøy Seafood Group eneeier i Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Dette er virksomheter med betydelig aktivitet knyttet til fangst og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Havfisk har i dag ni trålere, mens Lerøy Norway Seafoods driver fabrikker i Berlevåg, Båtsfjord, Forsøl, Kjøllefjord, Melbu, Stamsund, Sørvær og Tromvik. I tillegg har Lerøy også anlegg på Bulandet og på Sommarøy. Segmentet VAP driver høyforedling av hoved­sakelig laks og ørret, men også av andre arter. Fabrikkene våre ligger på Osterøy utenfor Bergen, i Smøgen i Sverige, Nederland og i Tyrkia. Produktene blir i stadig økende grad solgt til et globalt marked. 

Salg og distribusjon
Innen salg og distribusjon har Lerøy et globalt nedslagsfelt og driver salg, markeds- og produktutvikling, distribusjon og enkel foredling av konsernets eget råstoff, men også i stor grad av råstoff fra samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører. Her har Lerøy Seafood Group grossister, fabrikker og sjømathus i en rekke ulike markeder.