Hopp til hovedinnholdet

Pressemelding: Forslag om grunnrenteskatt gir økt usikkerhet

Pressemelding 15.11.22

Driftsresultatet før verdijustering er i tredje kvartal 2022 på MNOK 831, som er en økning på 44% sammenlignet med samme periode i fjor. Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor.

Havbrukssegmentet leverte økt resultat i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Lakseprisen har falt betydelig siden andre kvartal, men er fortsatt høyere enn i fjor. Slaktet volum er på linje med samme kvartal i fjor, og inflasjonspress i økonomien påvirker kostnadsutviklingen.

Slaktet volum av laks og ørret estimeres til 202.000 GWT for 2023 (inkludert Lerøy sin andel i Scottish Seafarms).

- Tilveksten i havbruk gjennom tredje kvartal og starten av fjerde kvartal har vært noe svakere enn ventet, og som følge av dette er forventningen om slaktevolum redusert 5,000 GWT i 2022, forteller Beltestad.

Inntjening i segment VAP salg og distribusjon har vært negativt påvirket av ekstrem utvikling i lakseprisene. Gjennom tredje kvartal har inntjeningen gradvis bedret seg, og det forventes en ytterligere bedring i marginen i fjerde kvartal.

I segmentet Villfangst økte resultatet sammenlignet med samme kvartalet i 2021, drevet av høye priser og økte fangstvolumer. Kostnadsutviklingen preges av økte bunkerskostnader.

Les mer: Kvartalsrapport Lerøy Seafood Group Q3 2023

28 september foreslo regjeringen å innføre grunnrenteskatt for perioden laksen er i åpen merd. Lerøy, med en helintegrert verdikjede, opplever at forslaget inneholder betydelige svakheter som er preget av manglende innsikt i næringens komplekse verdikjede.

Forslaget påvirker allerede Lerøys daglige operasjon vesentlig negativt, og vil ha betydelige langsiktige negative konsekvenser for Lerøy og næringen.

Norge har en lang tradisjon med åpne prosesser, hvor også næringsaktører blir hørt og forstått, når det skal gjøres vesentlige endringer i rammebetingelser. Åpne prosesser gir forutsigbarhet, stabilitet, tillit og ikke minst forståelse og kunnskap om næringen som berøres.

Forslaget av 28 september bryter med denne tradisjonen. Det medfører stor usikkerhet, brudd på tillit og ikke minst et forslag som mangler tilstrekkelig innsikt i næringens dynamikk.

Konsekvensene er svært alvorlige for Lerøy og våre ansatte, og vår forventning er at implementering av forslaget utsettes slik at en grundig høringsrunde kan gjennomføres med påfølgende behandling og brede forlik i Stortinget, sier konsernleder Henning Beltestad

For henvendelser, vennligst kontakt konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.