Hopp til hovedinnholdet

Lån til en bærekraftig fremtid

Lerøy mottok i 2021 én og en halv milliard kroner i grønne obligasjonslån. Bak utstedelsen er strenge bærekraftkriterier og utviklingen av et grønt finansrammeverk.

I forkant av lånet ble Lerøy klassifisert av et kredittratingbyrå til «investment grade» og obligasjonslånet ble gjort i et grønt rammeverk. En obligasjon er en type lån som finansieres av mange ulike investorer, fremfor en bank.

Det grønne rammeverket setter tydelige kriterier til at lånet skal finansiere formål som er miljøriktige og bærekraftige. «Investment Grade» betyr at risikoen for å at lånet ikke skal tilbakebetales vurderes som minimal, og er en tydelig tillitserklæring til Lerøy.

Hva menes med «grønn»?

I dag finnes det ingen felles standard for hvilke økonomiske aktiviteter man kan klassifisere som grønne innenfor fiskeri og havbruk. Lerøy har derfor utarbeidet et eget grønt finansrammeverk, verifisert av DNV. Her oppsummeres hvilke prosjekter eller eiendeler som kan klassifiseres som grønne, og den miljømessige effekten av disse investeringene.

– Grønne investeringer kan være alt fra bærekraftig sjømatproduksjon, lavutslippstransport, fornybar energi, energieffektivisering, til investeringer i sirkulære og ressurseffektive løsninger innenfor produkter eller emballasje, miljøvennlig avfallshåndtering og lignende, sier økonomisjef Sjur Malm.

Rammeverket Lerøy har utarbeidet, følger retningslinjer som gjør det lettere å sikre at investeringene oppfyller det de lover og ikke bidrar til grønnvasking, men at penger som skal gå til grønne formål, faktisk gjør det.

Tare tas opp av en hånd
Foto: Silje Katrin Robinson

Viktig for å kunne nå bærekraftsmålene

Det grønne finansrammeverket er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål, og lister opp mulige fremtidige grønne investeringene som Lerøy kan gjøre. Lerøy har en visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. 

Gjennom kontinuerlig forbedring av prosessene og klimakutt gjennom hele verdikjeden, jobbes det mot å nå visjonen. Konkret har Lerøy satt mål om å kutte eget klimagassutslipp med 46 prosent innen 2030, i tråd med 1,5-gradersmålet satt i Parisavtalen. For å klare å nå visjonen, og målet om å bygge verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat, er Lerøy nødt til å investere i nye grønne løsninger. 

– Dette er ett steg i den retningen som synliggjør at vi tar det på alvor, at vi tar de aktive grepene vi mener er riktig for å nå målene våre og bidra til omstilling, sier bærekraftansvarlig Anne Hilde Midtveit.

Lerøy vil senest 17. September 2022, altså ett år etter obligasjonslånet ble tildelt, publisere en rapport som viser hva midlene har blitt brukt til.

Lagerbyggning med en ansatt

Stor tiltro til Lerøy  

Dette er første gang Lerøy har beveget seg ut i obligasjonsmarkedet. I forkant valgte Lerøy å få en ekstern kredittvurdering, hvor vi ble «ratet» Investment Grade. Denne «rating» betyr at det er vurdert til minimal risiko for at Lerøy ikke skal være i stand til å oppfylle forpliktelsen, og er en tydelig tillitserklæring.

Det var svært stor etterspørsel blant investorer til å delta i obligasjonen, og faktisk var etterspørselen betydelig større enn tilbudet. Utstedelsen ble en suksess.

– Den betydelige interessen fra investorer og gode kredittrating reflekterer Lerøys sterke historie, sterke markedsposisjon og produktbredde, i tillegg til konsernets gode lønnsomhet og sterke balanse, sier Hans Ljøen Head of Treasury/IR.

Les mer: Green Bonds and Rating