Utbytte

Gjennom videre vekst og økt lønnsomhet skal Lerøy Seafood Group skape økonomiske verdier for aksjonærer, ansatte og samfunnet.

Lerøy Seafood Group vil tilstrebe tilfredsstillende lønnsomhet i all sin virksomhet. Aksjonærenes avkastning bør reflektere den verdiskapning selskapet genererer og vil fremkomme som utbytte og kursutvikling på aksjen. Utbyttet bør vise en utvikling sett i forhold til selskapets soliditet, vekst og resultatutvikling.

Selskapets utbyttepolitikk tilsier at utbyttet over tid skal ligge mellom 30 og 40 % av resultatet etter skatt. Det må imidlertid hele tiden sikres at konsernet har tilfredsstillende finansiell beredskap som sikrer eventuelle nye lønnsomme investeringer. Over tid skal den økonomiske verdiskapningen skje mer gjennom kursstigning enn gjennom utdelt utbytte.